مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ یک باب خانه به عنوان قطعه 161 تفکیکی و ... 1398/02/29 رجوع به آگهی
فروش براده های چدنی و سفاله های آهنی ضایعاتی خود 1398/02/29 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 304.64 مترمربع 1398/02/29 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک باب خانه پلاک ثبتی 8350 فرعی از یک اصلی 1398/02/29 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک فرعی 1230 فرعی از 214 اصلی از 37 اصلی ششدانگ به مساحت 204.00 مترمربع یک باب خانه رو... 1398/02/29 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت تقریبی 190/31 مترمربع تحت پلاک 864 فرعی از 14 اصلی 1398/02/29 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 13973 مترمربع 1398/02/30 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه باغ انگور به مساحت 21.67.050 مترمربع به پلاک 1097 فرعی از 27 اصلی 1398/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه مربوط به محل ترامبولین 1398/02/30 1398/02/31
واگذاری بهره برداری از باقیمانده غرفات با کاربری های عمده فروشی میوه، ماهی و سبزی میدان مرکزی میوه و... 1398/02/30 1398/03/19
صفحه 1384 از 27738