مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 2110متر مربع با مشخصات حدود اربعه 1399/04/10 رجوع به آگهی
یک قطعه باغ به مساحت 3500 متر مربع 1399/04/10 رجوع به آگهی
یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 115 اصل - عرصه ملک حدوداً بمساحت 208 متر مربع 1399/04/10 1399/05/05
فروش ششدانگ یکدستگاه اپارتمان مسکونی قطعه 4 تفکیکی طبقه 4 یکباب ساختمان بصورت همکف پیلوت و4 طبقه با... 1399/04/10 1399/04/24
فروش مسکونی به مساحت 107/38 متر مربع 1399/04/10 رجوع به آگهی
مزایده یه قطعه زمین شمالی به مساحت 36 مترمربع ومشتمل بر یک اتاق در نیم طبقه بالای همکف و یک آشپزخانه... 1399/04/10 1399/04/30
فروش یک قطعه زمین مساحت 125/2متر مربع 1399/04/10 رجوع به آگهی
فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی شماره 6 فرعی از 128 اصلی به مساحت کل عرصه... 1399/04/10 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک قطعه زمین به مساخت 360 متر مربع به احداث بنای مسکونی به مساحت کل زیر بنای 798 متر م... 1399/04/11 1399/05/05
فروش آپارتمان به مساحت 42 متر مربع 1399/04/11 رجوع به آگهی
صفحه 316 از 42632