مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری غرفه صنایع دستی 1398/07/30 رجوع به آگهی
فروش ملک مسکونی عرصه به مساحت 124 مترمربع 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش ملک بصورت یک واحد آپارتمان مسکونی 1398/08/01 رجوع به آگهی
پلاک 10 فرعی از 1902 اصلی واقع در بخش 40 ـ دارای پلاک ثبتی مفروز با کاربری (تجاری) دارای 30 مترمربع... 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش ملک دارای 240 مترمربع عرصه و حدود 85 مترمربع اعیان 1398/08/01 رجوع به آگهی
اجاره سالیانه یک باب خانه سرایداری دبستان 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش ساختمان کاربری مسکونی 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش هفت قطعه زمین با کاربری تجاری و یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین بایر به مساحت 254 مترمربع 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک ثبتی بصورت یک باب منزل مسکونی دو طبقه (همکف و اول) درب به حیاط دارای زمین به مساح... 1398/08/01 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 32909