مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ملک به مساحت 5005 مترمربع جز اراضی زراعی بوده و فاقد کشت می باشد 1398/06/26 رجوع به آگهی
1. دیزی پز 60 تایی 2. گاز سه شعله خورشتی 3. چرخ گوشت 32 الکتروکار و ... 1398/06/26 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه جوش co2 شامل دستگاه اصلی جوش، خنک کننده 402uc و فیدر wf64 1398/06/26 رجوع به آگهی
فروش یک مجموعه تجهیزات بیرونی سردخانه شامل کندانسور 6 فن و یک دستگاه کمپرسور با ملحقات و لوازم جانبی 1398/06/26 رجوع به آگهی
فروش ملک مشاع که عبارت است از عرصه و اعیان زمین به شماره پلاک ثبتی 388 فرعی از 24 اصلی 1398/06/26 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین مزروعی بهمساحت یک چهارم سهم مشاع از 70 سهم 6 دانگ بهمساحت نه دهم با یک حلقه چاه کشاورزی... 1398/06/26 رجوع به آگهی
فروش یک باب واحد مسکونی ششدانگ یک باب عمارت مسکونی تحت پلاک 2861 فرعی از 65 به مساحت 228 مترمربع که... 1398/06/26 رجوع به آگهی
فروش ملک مشاع در پهنه عرصه ملک یک دستگاه ساختمان مسکونی تخریب شده در یک طبقه با قدمت بالای 40 سال ب... 1398/06/26 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب عمارت مسکونی تحت پلاک 2861 فرعی از 65 به مساحت 228 مترمربع که اعیانی آن 80 مترمرب... 1398/06/26 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت یک چهارم سهام مشاع از 70 سهم 6 دانگ به مساحت نه دهم با یک حلقه چاه کشاو... 1398/06/26 رجوع به آگهی
صفحه 5797 از 37052