مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
پیکان سواری 1600 مدل 77 سفید 1399/01/17 1399/02/15
فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه اپارتمان به مساحت 148/25 مترمربع 1399/01/17 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی  43فرعی از 3972 اصلی مفروز از اصلی به مساحت 38/88متر مربع 1399/01/17 1399/02/02
فروش نیم دانه برنج 1399/01/17 رجوع به آگهی
یک قطعه از زمینهای موروثی به مساحت 6500 مترمربع 1399/01/17 1399/02/01
یک قطعه زمین دارای بنای احداثی به شماره 43 فرعی مجزی شده از پلاک 4 به مساحت 1320 متر مربع 1399/01/17 1399/02/15
فروش فرش 12 و 9 متری - یک دستگاه یخچال - یک دستگاه یخچال فریزر 1399/01/17 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یکدستگاه دکه مطبوعاتی 1399/01/17 رجوع به آگهی
فروش اموال منقول 1399/01/17 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول ـ یک قطعه زمین به مساحت 1500 متر مربع بشماره املاک 47556 1399/01/17 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 39203