مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال مازاد (اداری، ضایعات و...) 1399/04/04 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد خود 1399/04/04 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات و ضایعات و لوازم مستعمل 1399/04/04 رجوع به آگهی
فروش ملک مقدار 5269 متر مربع 1399/04/04 1399/04/26
مزایده اموال غیرمنقول ـ یک دانگ از دو دانگ مشاع از ششدانگ  پلاک 800 فرعی از 29 اصلی بخش 4 1399/04/04 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت2758متر مربع 1399/04/04 رجوع به آگهی
6دانگ پلاک ثبتی دارای عرصه واعیان به مساحت حدود 467/2 مترمربع دارای ساختمان بادیوارباربر یک طبقه... 1399/04/04 رجوع به آگهی
اجاره سالن های ورزشی 1399/04/04 رجوع به آگهی
فروش تعداد 11 واحد تجاری واقع در شهر 1399/04/04 رجوع به آگهی
فروش 6دانگ پلاک ثبتی شماره  23  فرعی از  160 اصلی دارای عرصه به مساحت حدود 281/01مترمربع 1399/04/04 1399/04/22
صفحه 681 از 42674