مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1390- رنگ سفید 1399/01/17 رجوع به آگهی
فروش ملک با مساحت 150 مترمربع 1399/01/16 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ  پلاک ثبتی  8178/18ملک  بصورت چها ربا ب مغازه 1399/01/17 1399/02/08
فروش 4000 قوطی رنگ 1399/01/16 رجوع به آگهی
فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک مسکونی به پلاک ثبتی 47 فرعی از 3494 اصلی به مساحت 287/30 مترمربع که... 1399/01/17 رجوع به آگهی
فروش سماورسفری برنجی -قلیان - پایه قلیان بارفتن - جام پچ 1399/01/17 رجوع به آگهی
فروش ملک مشاع به مساحت 115/5 مترمربع و ... 1399/01/17 1399/01/31
یک قطعه زمین مسکونی دارای عرصه و اعیان به مساحت 1900 مترمربع و ...-یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 220... 1399/01/17 1399/02/07
فروش ششدانگ یک باب مغازه به شماره پلاک ثبتی 174 فرعی از 3950-اصلی 1399/01/17 1399/02/09
پلاک ثبتی شماره 18860 فرعی از 14 اصلی بخش 4 ناحیه 55 مسکونی واقع در طبقه دو به مساحت ( 55/19 ) شش د... 1399/01/17 1399/02/18
صفحه 7 از 39203