مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش لوازم اسقاطی موجود در انبار مرکزی 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی آپارتمانی 1398/07/25 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک شماره 635 فرعی از 6319 اصلی مفروز و مجزی شده از 188 و 68 فرعی از اصلی 1398/07/25 رجوع به آگهی
سواری مگان مدل 1390 به رنگ سفید روغنی 1398/07/25 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب خانه 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش ملک یک واحد تجاری به مساحت 23/29 مترمربع 1398/07/28 رجوع به آگهی
مزایده ملک :ملک زمینی است به مساحت 50 مترمربع با موقعیت تجاری به پلاک 205 فرعی از ده اصلی 1398/07/28 رجوع به آگهی
پلاک 1462 فرعی از 20 اصلی - ملک شامل یک واحد تجاری به مساحت 23/61 مترمربع از قطعات تفکیکی مجتمع مسک... 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش یک عدد سیم کارت دائمی همراه اول 1398/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین مزروعی به انضمام 6 ساعت آب در گردش 15 شبانه روز بصورت اجاره 1398/07/28 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 32755