مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری از پسماندهای دفنی 1394/01/24 1394/02/05
واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک 1394/01/23 1394/02/01
واگذاری عملیات جمع آوری پسماند خشک 1394/01/23 1394/02/01
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1394/01/23 1394/02/01
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای جمع آوری خشک 1394/01/23 1394/02/01
واگذاری عملیات تفکیک از مبداء و جمع آوری مواد قابل بازیافت 1394/01/23 1394/02/01
واگذاری جمع آوری پسماند خشک 1394/01/23 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1394/01/23 1394/02/01
بهره برداری از سایت دفن شامل جمع آوری و تفکیک و پردازش پسماندهای خشک 1394/01/22 1394/01/31
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1394/01/22 1394/01/31
صفحه 252 از 334