مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تفکیک زباله در مقصد 1392/02/02 1392/02/11
واگذاری امتیاز بهره برداری جمع اوری پسماندهای خشک بازیافتی تفکیک شده 1392/02/01 1392/02/04
واگذاری حق الامتیاز گاز و تلوید 2 مگاوات انرژی از سایت مرکز دفن پسماند 1392/01/31 1392/02/09
واگذاری جمع آوری ضایعات قابل بازیافت سطح شهر 1392/01/28 1392/02/06
واگذاری اجرای پردازش ایستگاه میانی شهر 1392/01/29 1392/02/04
واگذاری اجرای طرح تفکیک از مبدا شهر 1392/01/29 1392/02/04
واگذاری اجرای پردازش ایستگاه میانی شهر 1392/01/29 1392/02/04
واگذاری عملیات تفکیک زباله در محل دپوی زباله 1392/01/28 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری جمع اوری پسماندهای خشک بازیافتی تفکیک شده 1392/01/28 1392/02/04
مزایده تفکیک زباله در مقصد 1392/01/26 1392/02/10
صفحه 254 از 259