مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ده هکتار از اراضی خود بصورت اوقافی 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش واحد تجاری ـ عرصه 260 اعیان 934 1398/06/23 رجوع به آگهی
مزایده: ـ محل کارخانه ـ کاربری صنعتی و.... 1398/06/23 رجوع به آگهی
مزایده املاک: ـ ساختمان مسکونی ـ کارخانه صنعتی ـ آپارتمان مسکونی ـ زمین و سوله صنعتی ـ زمین مسکو... 1398/06/23 رجوع به آگهی
مزایده املاک: ـ زمین کاربری جهانگردی و .... ـ آپارتمان تجاری ـ زمین صنعتی ـ مغازه ـ ساختمان و..... 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش ساختمان کاربری مسکونی مساحت عرصه 295 مساحت اعیان 150 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه ساختمان نیمه کاری تجاری مسکونی مساحت اعیان: مسکونی: 919/20 مترمربع ـ تجاری: 319 مترمر... 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک 99 فرعی به مساحت عرصه 180/90 مترمربع و 140 مترمربع اعیانی مسکونی 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب آپارتمان به مساحت 132.1 مترمربع که مقدار 3.53 مترمربع آن بالکن مسقف است بانضمام ا... 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ آپارتمان به شماره 45001 فرعی از 62 اصلی مفروز و مجزا شده از 21727 فرعی از اصلی به مساحت... 1398/06/23 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 6250