مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک باب منزل مسکونی- به مساحت عرصه 408 مترمربع و مساحت اعیانی 176 مترمربع و ..... 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش یک باب خانه سقف چوبی به مساحت کل 137 مترمربع 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی تحت پلاک پنجاه و سه هزار و چهارصد و شصت و نه فرعی از یک اصلی ق... 1398/12/07 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب خانه تحت پلاک ثبتی یک فرعی از چهار هزار و یکصد و سی و نه اصلی - به مساحت دویست و ده مت... 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ گلاک به مساحت دویست مترمربع بصورت یک واحد مسکونی 1398/12/07 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک بیست و دو هزار و ششد و نود و یک فرعی از یک اصلی - به مساحت یکصد و چهارده متر و سی و هفت... 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات - یک باب ملک تجاری - یک باب آپارتمان مسکونی - 4 دانگ از ششدانگ کارگاه صنعتی... 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اراضی 1398/12/07 1398/12/14
فروش زمین به مساحت عرصه 917 مترمربع 1398/12/07 1398/12/13
فروش ششدانگ پلاک ثبتی عرصه و اعیان بانضمام انشعابات عرصه به مساحت 300 مترمربع 1398/12/07 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 10208