مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ عرصه و اعیان زمین به شماره پلاک ثبتی 171 فرعی از 271 اصلی مفروز و مجزی از 19 قطعه 22 تفک... 1398/08/27 رجوع به آگهی
ملک مشاع شامل : یک باب ساختمان مسکونی تجاری -یک باب ساختمان مسکونی و یک زمین به مساحت تقریبی 472/7 م... 1398/08/27 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از قطعات ملکی شهرداری 1398/08/27 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از قطعات تجاری مسکونی 1398/08/27 رجوع به آگهی
تمدید آگهی فروش اراضی 1398/08/27 رجوع به آگهی
قطعه زمینی به متراژ حدود 83263.67 مترمربع 1398/08/27 رجوع به آگهی
فروش زمین 1398/08/27 رجوع به آگهی
فروش املاک 1398/08/27 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک قطعه زمین پلاک ثبتی شماره 4 فرعی از 1160 اصلی به متراژ 225500 مترمربع 1398/08/27 رجوع به آگهی
فروش زمین مسکونی و تجاری و اجاره اموال عمومی ـ فروش تعداد 23 قطعه زمین مسکونی ـ فروش 2 قطعه زمین تجا... 1398/08/27 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 709