مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ششدانگ ملک به مساحت 1973/35مترمربع کاربری ملک مذکور فضای سیز و در پهنه G212 (فضای سبز خصوصی، مزارع پرورش گل و گیاه) 1401/02/22 1401/03/28
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10000مربع 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به مساحت 135274 متر مربع و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک - قطعه زمین به مساحت عرصه 296.98 متر مربع با کاربری مسکونی - زمین به مساحت عرصه 682 متر مربع با کاربری مسکونی - زمین به مساحت عرصه 117/94 متر مربع با کاربری فضای سبز 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 11/967 سهم مشاع از 36 سهم مشاع از 240 ششدانگ پلاک فوق به استثنای قیمت ثمنیه عرصه و اعیان و مقدار 0/0853 سهم مشاع از 36 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ پلاک فوق پلاک مذکور مسکونی تک واحدی... 1401/02/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 500 مترمربع 1401/02/15 1401/03/10
مزایده فروش ملک دارای بهره برداری بصورت چوب فروشی که دارای بنایی به مساحت 15 متر مربع و ... 1401/02/12 1401/03/07
مزایده فروش ششدانگ 70 قطعه زمین 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش - یکباب مغازه تجاری بمساحت 148.10 متر مربع - یکباب آپارتمان تجاری خدماتی بمساحت 168 متر مربع 1401/02/11 1401/02/27
مزایده فروش ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 56 / 391 مترمربع و به مساحت اعیان حدود 98 / 266 مترمربع شامل 66 / 91 مترمربع زیرزمین و 32 / 175 مترمربع طبقه همکف، 1401/02/11 1401/02/26
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت پنج هزار (5000) متر مربع 1401/02/11 1401/02/26
مزایده فروش زمین بدون اعیان با کاربری باغ و فضای سبز 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 1401/02/09 1401/02/26
مزایده فروش ملک 1401/02/07 1401/03/01
مزایده فروش ملک ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 2500 مترمربع 1401/02/07 1401/02/28
مزایده فروش ملک مقدار 2143 مترمربع 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 636/02 متر مربع 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین محصور به مساحت 314 متر مربع دارای کاربری حریم حفاظتی راه و فضای سبز عمومی 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت سند 17813/98  متر مربع 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش 34 قطعه عرصه و اعیان از املاک و مستغلات (نوع ملک و کابری: مغازه / تجاری ـ قطعه/ فضای سبز ـ فضای سبز ـ مسکونی ـ ورزشی و ) 1401/01/22 1401/01/21
صفحه 1 از 36