مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قطعه زمین به مساحت 1058 متر مربع دارای پوشش گیاهی علفهای هرز. و فاقد هر گونه هرگونه فعالیت کشاورز... 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 1500 مترمربع 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش زمین مزروعی گندمکاری به مساحت 604 مترمربع 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین زراعی که تبدیل به یک واحد دامداری شده است به مساحت یکصد و سی و هفت هزار و ه... 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش ملک به مساحت 1776 مترمربع به صورت باغ مشجر بوده درخت گردو و پسته 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش قطعه شانزدهم از نقشه تفکیکی ابرازی از اراضی تسطیح شده به مساحت 290 مترمربع کاربری مزروعی 1398/12/04 1398/12/19
فروش یک قطعه زمین به متراژ حدود 600 متر به صورت باغ با سند مشاعی و املاک خارج از محدوده و فاقد کاربر... 1398/12/04 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با عرصه به مساحت 1000 متر مربع 1398/12/03 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 1593.15مترمربع 1398/12/03 رجوع به آگهی
فروش مقدار دو ساعت و چهل و پنج دقیقه آب از مدار 10 شبانه روز از چاه موتور کشاورزی (187/49مترمربع) با... 1398/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 141