مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اموال غیر منقول ـ 1- چها ردانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان قطعه زمین با پلاک ثبتی 1687فرعی از... 1398/02/23 1398/03/12
فروش کل سوله خط سوم 1398/02/23 رجوع به آگهی
فروش ساختمان و زمین - کاربری فرهنگی - عرصه 380.25 مترمربع - اعیان 200 مترمربع و .... 1398/02/24 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه ملک یک باب کارگاه به مساحت عرصه 1750 مترمربع و اعیانی 1000 مترمربع و .... 1398/02/23 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد بر نیاز 1398/02/24 رجوع به آگهی
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز:کاربری :فضای سبز تجهیز شده با عرصه 4800 مترمشاعی و اعیان 1... 1398/02/24 1398/02/31
مزایده املاک مازاد بانک 1398/02/24 رجوع به آگهی
فروش تعداد 9 قطعه پلاک زمین با کاربری کارگاهی 1398/02/23 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین با مساحت تقریبی 575.23 و 352.51 و 76.70 مترمربع 1398/02/22 1398/03/19
فروش یک قطعه زمین 1398/02/23 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 606