مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری قسمتی از ملک دولتی همراه با بخشی از تجهیزات به صورت اجاره 1400/04/24 1400/04/27
مزایده واگذاری امورات تزریقات و پانسمان بیماران سرپایی بیمارستان 1400/04/20 1400/04/28
مزایده واگذاری محل درمانگاه سرپایی (اتاق پزشک، تزریقات و پانسمان) 1400/04/17 1400/04/22
مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مرکز فیزیوتراپی 1400/04/13 1400/04/26
مزایده واگذاری بخش تصویربرداری (رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن) 1400/04/14 1400/04/17
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری مهد کودک 1400/04/13 1400/04/28
مزایده آزمایشگاه درمانگاه 1400/04/13 1400/04/22
مزایده اجاره ساختمان املاک به مدت یک سال 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات حمل متوفی 1400/04/12 1400/04/21
مزایده فیزیوتراپی بیمارستان - واحد گامانایف بیمارستان 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از مکان ارائه خدمات دندانپزشکی و تجهیزات مربوطه 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل و ارائه خدمات دارویی (بخش بستری و سرپایی) 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره راهرو شماره یک از مجتمع درمانی، فرهنگی و تجاری 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره محل دندانپزشکی 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عینک سازی داخل اداره 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده آماده سازی، تجهیز و بهره برداری بخش فیزیوتراپی 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده بخش شنوایی سنجی (ادیومتری) 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اتاق عینک سازی 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تزریقات بیمارستان 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده - اجاره املاک - - اجاره مغازه و - ساختمان مطب 1400/04/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 275