مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه - واگذاری مشارکتی آزمایشگاه 1401/02/25 1401/02/27
مزایده واگذاری قسمی از واحد ساختمانی 1401/02/24 1401/02/26
مزایده واگذاری املاک خود در قالب اجاره 1401/02/20 1401/02/26
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان 1401/02/17 1401/02/18
مزایده اجاره اماکن 1401/02/17 1401/02/24
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به پلاک ثبتی 1267 فرعی از 3184 اصلی بخش 4291 مترمربع 1401/02/15 1401/02/18
مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 1401/02/15 1401/02/26
مزایده اجاره زیر زمین تجاری - یکباب واحد تجاری با کاربری مطب 1401/02/12 1401/02/27
مزایده اجاره فضای فیزیکی بیمارستان 1401/02/12 1401/02/17
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان ها 1401/02/11 1401/02/15
مزایده واگذاری اجاره بخش دندان پزشکی 1401/02/11 1401/02/19
مزایده اجاره آمبولانس جهت حمل متوفی شهری و برون شهری 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده واحد مراقبت پرستاری 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زیرزمین ساختمان محله تازه 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده اگذاری اجاره محل واحد دندانپزشکی 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل و تجهیزات دندانپزشکی بیمارستان 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل انجام خدمات واحد تزریقات و پانسمان بیماران سرپایی 1401/02/08 1401/02/17
مزایده 3 باب فروشگاه جهت اجاره 1401/02/07 1401/02/08
صفحه 1 از 321