مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 1401/02/30 1401/02/20
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 95 متر مربع با کاربری مسکونی 1401/02/28 1401/02/28
مزایده فروش 13 قطعه باقی مانده از 15 قطعه زمین با کاربری مسکونی تجاری 1401/02/27 1401/02/29
مزایده عمومی قطعات زمین ( تعداد 8 قطعه زمین) 1401/02/27 1401/02/29
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی به مساحت 220 مترمربع 1401/02/27 1401/02/26
مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 200 متر مربع 1401/02/27 1401/02/25
مزایده فروش بهاره املاک 1401/02/26 1401/02/29
مزایده فروش بهاره املاک 1401/02/26 1401/02/29
مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/02/26 1401/02/28
مزایده فروش زمین مسکونی 1401/02/25 1401/02/18
مزایده فروش بهاره املاک 1401/02/25 1401/02/29
مزایده فروش نقدی شانزده قطعه زمین مسکونی 1401/02/25 1401/02/26
مزایده فروش زمین (کاربری مسکونی ـ تجاری) 1401/02/25 1401/02/28
مزایده واگذاری تعدادی از قطعه / پلاک با کاربری زمین مسکونی و کارگاهی 1401/02/25 1401/02/26
مزایده فروش 17 قطعه زمین 1401/02/25 1401/02/25
مزایده واگذاری اراضی با کاربری مسکونی 1401/02/24 1401/02/27
مزایده دو قطعه زمین به مساحت 184 متر 1401/02/24 1401/02/29
مزایده نسبت به فروش 2 قطعه زمین تفکیکی با کاربری تجاری و مسکونی 1401/02/24 1401/02/29
مزایده واگذاری تعدادی از قطعات در سطح شهر 1401/02/24 1401/02/27
مزایده فروش 3 قطعه از زمین های شهرداری کاربری مسکونی 1401/02/22 1401/02/25
صفحه 1 از 2403