مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین 1398/11/27 1398/11/26
فروش تعداد 20 پلاک زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1398/11/26 1398/11/19
فروش قطعه زمین مسکونی - تجاری 1398/11/23 1398/11/30
فروش تعدادی از املاک - زمین کاربری زراعی - ساختمان کاربری تجاری / مسکونی - زمین کاربری مسکونی - زم... 1398/11/23 1398/11/29
فروش تعداد محدودی از زمین‌های مسکونی آپارتمانی،‌مسکونی ویژه و تجاری 1398/11/23 1398/11/30
فروش زمین مسکونی مساحت 259.59 مترمربع - زمین مسکونی مساحت 235.69 مترمربع 1398/11/21 1398/11/30
فروش تعداد محدودی از زمین‌های مسکونی آپارتمانی،‌مسکونی ویژه و تجاری خود بصورت نقد و اقساط 1398/11/21 1398/11/30
فروش املاک مازاد بر نیاز شامل قطعه زمین های تجاری و مسکونی 1398/11/21 1398/11/28
فروش 104 سهم مشاع از 193/78 سهم مشاع از 6000 سهم ششدانگ یک قطعه زمین از پلاک ثبتی 1223 اصلی بخش... 1398/11/19 1398/11/30
فروش املاک - زمین - کاربری مسکونی - مغازه - کاربری تجاری 1398/11/20 1398/11/27
صفحه 1 از 1617