مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین هزینه های آماده سازی و سایر هزینه های شرکت فروش تعداد 1 قطعه تجاری به شماره ۳۷۸۸ به مساحت 446/... 1399/02/31 1399/03/05
فروش تعداد 28 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری 1399/02/31 1399/03/08
فروش ششدانگ یک قطعه زمین 1399/02/29 1399/03/07
فروش یک قطعه پلاک زمین با کاربری تجاری 1399/02/28 1399/03/06
فروش تعداد 28 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری 1399/02/28 1399/03/08
فروش یک قطعه زمین به متراژ تقریبی 975 مترمربع با کاربری تجاری مسکونی 1399/02/27 1399/03/06
فروش تعداد 28 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری 1399/02/28 1399/03/08
واگذاری 8 قطعه زمین از زمین های شهرداری 1399/02/27 1399/03/03
فروش ششدانگ عرصه و اعیان دو باب زیر زمین تجاری- به شماره پلاک ثبتی 1041/3 اصلی بخش دو به مساحت 106/... 1399/02/25 1399/03/03
فروش 4 قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی 1399/02/24 1399/02/31
صفحه 1 از 968