مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش نه قطعه زمین (کاربری: فضای سبز ، جهانگردی، زراعی آبی) 1400/05/03 1400/05/06
مزایده فروش املاک بصورت مزایده - نوع ملک ساختمان و زمین - کاربری مسکونی 1400/05/03 1400/05/05
مزایده یک قطعه زمین با کاربری توریستی و گردشگری به مساحت 43916/82 متر مربع 1400/04/28 1400/04/31
مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت ۵۴۶/۹۸ مترمربع 1400/04/28 1400/05/06
مزایده - زمین به مساحت ۲۶۹/۴۱ مترمربع - - یک قطعه زمین به مساحت ۲۶۷/۰۴ مترمربع 1400/04/27 1400/05/05
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری توریستی و گردشگری به مساحت 43916/82 متر مربع 1400/04/27 1400/04/31
مزایده فروش املاک 1400/04/26 1400/05/02
مزایده فروش تعدادی از املاک خود، با کاربری تجاری ، مسکونی و تجاری اداری 1400/04/22 1400/04/29
مزایده فروش و واگذاری 2 قطعه زمین 1400/04/27 1400/04/29
مزایده فروش تعداد املاک با کاربری مسکونی/ تجاری/اداری 1400/04/26 1400/05/02
مزایده فروش املاک و مستغلات زمین با مساحت 358/18 مترمربع 1400/04/26 1400/05/06
مزایده زمین به مساحت ۱۰.۹۸۵ مترمربع 1400/04/26 1400/05/06
مزایده فروش 5 پلاک زمین مسکونی 1400/04/24 1400/04/31
مزایده فروش و واگذاری 2 قطعه زمین 1400/04/24 1400/04/29
مزایده فروش ملک یک قطعه زمین مشاع از پلاک 714 فرعی از 169 اصلی به مساحت 70000/سهم مشاع از 1/965/700 متر مربع 1400/04/21 1400/05/03
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/04/23 1400/04/31
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 37760 متر مربع بشماره پلاک ثبتی 11 فرعی ( یازده فرعی ) از 191- اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلیعرصه به شرح کروکی و مساحت آن برابر 3776... 1400/04/22 1400/05/04
مزایده فروش یک قطعه 1400/04/23 1400/04/31
مزایده فروش و واگذاری 2 قطعه زمین 1400/04/23 1400/04/29
مزایده فروش دو قطعه پلاک زمین 1400/04/22 1400/05/04
صفحه 1 از 1014