مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش پلاک 6786 فرعی مفروز و مجزی شده از 6639 فرعی از 706 اصلی کاربری آموزشی مساحت 5239.56 مترمربع 1398/06/16 1398/06/23
فروش تعداد یک قطعه زمین به مساحت 3000 مترمربع با کاربری ورزشی جهت احداث مجموعه ورزشی 1398/06/16 1398/06/24
فروش ملک مشاعی با کابری مسکونی/ اموزشی - عرصه 1894/65 مترمربع و ... 1398/06/16 1398/06/26
شماره ملک فرعی 3535 از اصلی 364 مفروز و مجزا شده از 1470 فرعی از اصلی مذکور - زمین و مستحدثات - کا... 1398/06/11 رجوع به آگهی
فروش زمین 300 متری 1398/06/11 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 300 متر مربع 1398/06/11 رجوع به آگهی
فروش ملک با کاربری آموزشی به مساحت عرصه 4999.51 مترمربع 1398/06/09 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد بانک ها 1398/06/09 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد کاربری (مسکونی - رفاهی - رستوران- صنعتی - زمین زراعی - مسکونی تجاری - تجاری ) 1398/06/09 1398/06/28
فروش تعداد 18 قطعه از اراضی ملکی 1398/06/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 76