مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش - یکباب مغازه تجاری بمساحت 148.10 متر مربع - یکباب آپارتمان تجاری خدماتی بمساحت 168 متر مربع 1401/02/11 1401/02/27
مزایده فروش ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 56 / 391 مترمربع و به مساحت اعیان حدود 98 / 266 مترمربع شامل 66 / 91 مترمربع زیرزمین و 32 / 175 مترمربع طبقه همکف، 1401/02/11 1401/02/26
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت پنج هزار (5000) متر مربع 1401/02/11 1401/02/26
مزایده فروش زمین بدون اعیان با کاربری باغ و فضای سبز 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 1401/02/09 1401/02/26
مزایده فروش ملک ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 2500 مترمربع 1401/02/07 1401/02/28
مزایده فروش ملک مقدار 2143 مترمربع 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 636/02 متر مربع 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین محصور به مساحت 314 متر مربع دارای کاربری حریم حفاظتی راه و فضای سبز عمومی 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت سند 17813/98  متر مربع 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش 34 قطعه عرصه و اعیان از املاک و مستغلات (نوع ملک و کابری: مغازه / تجاری ـ قطعه/ فضای سبز ـ فضای سبز ـ مسکونی ـ ورزشی و ) 1401/01/22 1401/01/21
مزایده فروش پلاک 1401/01/21 1401/02/01
مزایده فروش ملک با مختلط تجاری اداری خدماتی و مسکونی 1401/01/21 1401/02/03
مزایده واگذاری زمین با کاربری تجاری، آموزشی، اداری، فضای سبز و معبر 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت عرصه حدود 363/02 متر مربع 1401/01/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک کشاورزی 1401/01/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه باغ گردو و زمین قطعه  به مساحت حدوداً 514/5 مترمربع 1400/12/28 1401/01/30
مزایده فروش املاک و مستغلات شهرداری 1400/12/27 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین دارای حدود45 درخت زرشک 1400/12/26 1401/01/23
مزایده فروش ملک ششدانگ عرصه و اعیان باغ به مساحت 600 مترمربع 1400/12/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 36