مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 3 قطعه پلاک زمین 1398/05/16 1398/05/22
فروش 3 قطعه پلاک زمین 1398/05/09 1398/05/22
فروش یک قطعه زمین دارای کاربری فضای سبز ، بدون تفکیک ، به مساحت 200 متر مربع و ... 1398/05/08 1398/05/27
فروش 36 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی دارای کاربری فضای سبز 1398/05/06 رجوع به آگهی
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد 1398/05/05 1398/05/12
فروش 6 دانگ از ملک به صورت زمینی فاقد مستحدثات به مساحت 8750 مترمربع که متراژ 2975 مترمربع در حریم ب... 1398/05/03 رجوع به آگهی
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک 1398/05/01 1398/05/12
دو سهم مشاع متعلق به محکوم علیه از 7 سهم ششدانگ پلاک ثبتی 857 فرعی از 62 فرعی از 18 اصلی بخش نه -مسا... 1398/05/01 رجوع به آگهی
زمینی به مساحت 4000 مترمربع که 458/76 مترمربع آن بصورت کاربری حریم فضای سبز و مابقی 3541/24 مترمربع... 1398/04/29 1398/05/17
واگذاری قطعه زمین با کاربری فضای سبز مساحت 640 مترمربع 1398/04/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8