مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی از املاک - زمین کاربری زراعی - ساختمان کاربری تجاری / مسکونی - زمین کاربری مسکونی - زم... 1398/11/23 1398/11/29
فروش یک قطعه زمین مزروعی با سند عادی واقع در اراضی زراعی و باغی کشکسرای و منطقه زمین مذکور به مساحت... 1398/11/17 1398/11/29
مزایده دو قطعه زمین کشاورزی یک قطعه مشاعی از پلاک یکفرعی از 2355 اصلی بخش 47 یزد به مساحت 260 متر مر... 1398/11/16 1398/11/29
فروش 1چهارقطعه زمین آبی وچهار قطعه زمین دیم کشاورزی و یکدستگاه ساختمان به مساحت 119متر مربع و.. 1398/11/16 1398/11/30
توقیف دو دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 30690 متر مربع ملک بصورت زمین زراعی دیمی نکاشت و فاقد هرگونه م... 1398/11/16 1398/11/28
فروش 3 قطعه از اراضی موصوف به جهاد کشاورزی با کاربری مسکونی 1398/11/15 1398/11/28
مزایده شش دانگ یک قطعه زمین (عرصه و اعیان با امتیاز باغ وآب)به مساحت 52980.85متر و... 1398/11/13 1398/11/26
فروش شش هزار سهم مشاع از 33150 سهم مشاع از 165758 سهم ،12 سهم مشاع از 301 سهم از 4 سهم مشاع از هفت س... 1398/11/14 1398/11/30
فروش املاک 1398/11/14 1398/11/20
مزایده املاک تملیکی بانک 1398/11/14 1398/11/26
صفحه 1 از 1076