مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش نه قطعه زمین (کاربری: فضای سبز ، جهانگردی، زراعی آبی) 1400/05/03 1400/05/06
مزایده فروش قطعه زمین مزروعی به مساحت تقریبی 8158 متر مربع - باغ توت به مساحت تقریبی 8345 متر مربع 1400/04/28 1400/04/26
مزایده فروش املاک مازاد - ملک سرقفلی کاربری بانک اعیان 158.75 مترمربع 1400/04/28 1400/05/03
مزایده تعدادی از املاک تجاری و مسکونی و... 1400/04/28 1400/05/05
مزایده فروش املاک 1400/04/26 1400/05/06
مزایده سیزده حبه و ثلث یک حبه به انضمام یک سهم به استثای ثمن اعیانی از پنج سهم شانزده حبه دیگر از هفتاد و دو حبه مشاع ششدانگ قریه 1400/04/23 1400/05/03
مزایده سیزده حبه و ثلث یک حبه به انضمام یک سهم به استثای ثمن اعیانی از پنج سهم شانزده حبه دیگر از هفتاد و دو حبه مشاع ششدانگ قریه 1400/04/23 1400/05/03
مزایده فروش املاک مازاد 1400/04/23 1400/05/06
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 37760 متر مربع بشماره پلاک ثبتی 11 فرعی ( یازده فرعی ) از 191- اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلیعرصه به شرح کروکی و مساحت آن برابر 3776... 1400/04/22 1400/05/04
مزایده فروش املاک مازاد 1400/04/23 1400/05/03
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 3233 متر مربع و زمین به مساحت 11600 متر مربع 1400/04/22 1400/05/06
مزایده فروش ششدانگ ملک باغی پلاک ثبتی 3044فرعی 1400/04/21 1400/05/04
مزایده یک قطعه زمین دیمزار در سطح 6000 مترمربع و یک قطعه زمین دیمزار در سطح 700 مترمربع 1400/04/16 1400/04/21
مزایده فروش ملک به مساحت 6315 متر مربع با استفاده از دستگاه GPS به مساحت حدود 6315 متر مربع (ولی طبق اظهارات اصحاب دعوی مساحت زمین 7000 متر مربع نوع کاربری فعلی (خشکه زاری) و ... 1400/04/20 1400/05/06
مزایده یک قطعه زمین زراعی دیمی به مساحت 24100 مترمربع و .. 1400/04/20 1400/05/06
مزایده فروش 3106 ده هزارم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 32444 متر مربع بصورت دامداری 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه باغ تحت پلاک ثبتی 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش چهارسهم اب از96سهم موتور پمپ به انضمام باغات تحت شرب ویک قطعه خانه باغچه محصور 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه اول اراضی کشاورزی به مساحت 31514 مترمربع 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه باغ میوه 1400/04/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1139