مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک مازاد صنایع گونی بافی و منزل مسکونی و تجاری و ساختمان اداری مسکونی و مسکونی و زمین مزروعی... 1398/06/30 1398/06/30
فروش املاک مازاد صنایع گونی بافی و منزل مسکونی و تجاری و ساختمان اداری مسکونی و مسکونی و زمین مزروعی... 1398/06/25 1398/06/30
فروش املاک مازاد با کاربری مسکونی، تجاری و اداری و صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی 1398/06/20 1398/06/27
فروش ارقام مختلف سیب باغ 1398/06/23 1398/06/27
سه دانگ از شش دانگ معادل 540 متر مربع از 1080 متر مربع مشاع از چهارده هکتار و هزارو هشتصد و شصت و نه... 1398/06/17 1398/06/30
فروش شش دانگ  یک قطعه زمین زراعی به شماره پلاک 658 مفروزه از 612 فرعی از 9 اصلی به مساحت 3250 متر مر... 1398/06/17 1398/06/30
فروش ششدانگ عرصه و اعیان زمین مزروعی دارای پلاک ثبتی 357 فرعی از12 اصلی 1398/06/14 1398/06/26
فروش سه دانگ مشاع یک باب دامداری سنتی به مساحت855 متر مربع که ارزش عرصه آن از قرار هر متر مربع500/0... 1398/06/14 1398/06/26
مزایده املاک بانک (زمین ـ مزروعی) 1398/06/16 1398/06/26
فروش ملک مشاعی با کابری مسکونی/ اموزشی - عرصه 1894/65 مترمربع و ... 1398/06/16 1398/06/26
صفحه 1 از 609