مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
طرح احاله مدیریت بهره وری پارک جنگلی 1399/10/30 1399/11/07
واگذاری قطعه زمینی جهت احداث گلخانه 1399/10/27 1399/11/07
اراضی دیمی در 4 قطعه در منطقه و ..... 1399/10/24 1399/11/07
فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز - کاربری زراعی 1399/10/23 1399/11/04
فروش ملک حیاط مسکونی به مساحت 166 متر مربع و باغ انگوری به مساحت 1250 متر مربع و باغ انگوری به مساحت... 1399/10/20 1399/11/07
فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز 1399/10/22 1399/11/04
فروش پلاک ثبتی 2548/19یک قطعه زمین زراعی به مساحت 499/35 مترمربع 1399/10/20 1399/11/07
ششدانگ یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 2700 مترمربع 1399/10/20 1399/11/04
یک قطعه زمین بایر و بدون مصالحه و .... 1399/10/20 1399/11/05
فروش املاک با کاربری زراعی 1399/10/20 1399/10/25
صفحه 1 از 1863