مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش عرصه و اعیان بیمارستان خصوصی با کاربری درمانی به مساحت 11061/14 مترمربع عرصه و 16912/43 مترمربع زیربنا در 7 طبقه 1401/02/21 1401/02/21
مزایده فروش اراضی تجاری، درمانی و ورزشی 1401/02/17 1401/02/17
مزایده فروش اراضی تجاری - واگذاری اراضی با کاربری درمانی و ورزشی 1401/02/12 1401/02/17
مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی خانه های بهداشت 1401/02/10 1401/02/16
مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی خانه های بهداشت 1401/02/09 1401/02/16
مزایده فروش درمانگاه تخصصی فعال 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری داروخانه محل سرپایی بیمارستان 1401/02/03 1401/02/06
مزایده فروش یک باب زیرزمین از یک ساختمان اسکلت فلزی با دو طبقه تجاری مساحت تقریبی ملک 46 (چهل و شش ) متر مربع 1401/02/01 1401/02/18
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت 294 مترمربع 1401/02/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل تصویربرداری خود را که شامل رادیولوژی - سونوگرافی - ماموگرافی 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده املاک مازاد بر نیاز 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری درمانی 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره به شرط تملیک یک قطعه زمین با کاربری درمانی به مساحت 4979/97 مترمربع 1401/01/28 1401/01/29
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری درمانی 1401/01/27 1401/01/29
مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان مساحت 814 مترمربع - یک باب ساختمان مساحت: 256/31 مترمربع و ... 1401/01/25 1401/01/25
مزایده واگذاری زمین 1401/01/23 1401/01/27
مزایده واگذاری یک قطعه زمین - به اجاره به شرط تملیک 5 ساله یک قطعه زمین 1401/01/22 1401/01/27
مزایده واگذاری بخشهای آزمایشگاه و داروخانه 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک به مساحت 77 متر مربع 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی از زمینهای آموزشی، تجاری - خدماتی، درمانی، فرهنگی و مسکونی ویلایی 1401/01/16 1401/01/28
صفحه 1 از 44