مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه اراضی- به مساحت 30544/47 مترمربع 1399/03/10 1399/03/13
300/00 سهم یکصد هزار ریالی 1399/02/25 1399/03/07
1370.855فرعی از26اصلی به مساحت 4026.6متر مربع که به 100سهم تبدیل گردیده که 70سهم از 100سهم - 1370.8... 1399/02/27 رجوع به آگهی
فروش سهام 1399/02/27 رجوع به آگهی
تعداد 11 فقره از املاک مازاد خود ساختمان و فروشگاه با عرصه 2881 مترمربع -سردخانه 100 تنی با عرصه 42... 1399/02/24 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ عرصه و اعیان زمین خالیه به مساحت 120/15 متر مربع 1399/02/22 رجوع به آگهی
پلاک ثبتی 1155/38 و 96/38 پلاک ثبتی 1155/38 حدود 3900 متر مربع-یک سهم مشاع از هفت سهم عرصه و اعیان... 1399/02/22 رجوع به آگهی
سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی با کاربری انباری به متراژ 585 متر مربع که قسمت جنوبی ملک بصورت مغاز... 1399/02/22 رجوع به آگهی
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین محصور به مساحت 306.45 متر مربع فاقد پلاک ثبتی 1399/02/22 1399/03/12
پلاک ثبتی 203  فرعی از 3588 اصلی بخش 20 ـ به مساحت عرصه 72 متر 1399/02/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 170