مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش3دانگ و24سیرو12مثقال و 18 تخود و 2 گندم از6 دانگ یک قطعه زمین به مساحت 1962/50مترمربع و.... 1398/02/18 1398/02/29
فروش تعداد 7 رقبه از املاک تملیکی 1398/02/18 1398/02/23
فروش سیلوی مرغداری 1398/02/16 1398/02/21
فروش یک قطعه زمین بمساحت 200 متر مربع 1398/02/14 1398/02/25
فروش پلاک های ثبتی قطعه زمین به پلاک ثبتی 2628 و قطعه زمین به پلاک ثبتی 2623 و قطعه زمین به پلاک ثبت... 1398/02/12 1398/02/29
مزایده ملک با پلاک ثبتی 1096 اصلی به شماره ثبت 2846 و مساحت زمین 180 مترمربع کاربری خدماتی و انبار 1398/02/10 1398/02/28
فروش تمامی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 4225 قطعه 31 تفکیکی پلاک 11178 فرعی از 137 اصلی مفروز از پلا... 1398/02/09 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ  پلاک ثبت شده شماره  44 فرعی از  14566 اصلی  دارای 348 متر مربع  عرصه  و 210 مترمربع  اع... 1398/02/08 1398/02/28
فروش یک قطعه زمین قولنامه ای به مساحت 240 مترمربع از یک قطعه به مساحت 6430 مترمربع 1398/02/07 رجوع به آگهی
فروش سه دانگ زمین تحت پلاک ثبتی 22 فرعی از 2111 اصلی به مساحت 780 مترمربع 1398/02/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 126