مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه - واگذاری استیجاری واحد بینایی سنجی و عینک فروشی 1400/01/29 1400/01/31
مزایده اجاره مکان عینک فروشی 1400/01/16 1400/01/23
مزایده واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان مرکز خدمات جامع سلامت 1400/01/17 1400/01/19
مزایده اجاره مکان عینک فروشی 1400/01/16 1400/01/23
مزایده واگذاری داروخانه 1400/01/17 1400/01/22
مزایده واگذاری داروخانه 1400/01/17 1400/01/22
مزایده واگذاری داروخانه 1400/01/17 1400/01/22
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان 1400/01/15 1400/01/28
مزایده فضای فیزیکی داروخانه 1400/01/05 رجوع به آگهی
مزایده فضای فیزیکی داروخانه تصفیه شکر 1400/01/05 رجوع به آگهی
مزایده فضای فیزیکی داروخانه 1400/01/05 رجوع به آگهی
مزایده فضای فیزیکی داروخانه 1400/01/05 رجوع به آگهی
مزایده فضای فیزیکی داروخانه 1400/01/05 رجوع به آگهی
مزایده فضای فیزیکی داروخانه 1400/01/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه عینک سازی و بینایی سنجی 1399/12/28 1400/01/07
مزایده اجاره مکان عینک سازی درمانگاه 1399/12/28 رجوع به آگهی
مزایده محل فیزیکی داروخانه 1399/12/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه عینک سازی و بینایی سنجی 1399/12/27 1400/01/07
مزایده فضای فیزیکی داروخانه های شبکه بهداشت و درمان 1399/12/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه بیمارستان 1399/12/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 159