مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره مکان داروخانه 1401/02/26 1401/02/26
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه - واگذاری مشارکتی آزمایشگاه 1401/02/25 1401/02/27
مزایده اجاره داروخانه مرکز بهداشتی درمانی 1401/02/22 1401/02/26
مزایده اجاره داروخانه مرکز بهداشتی درمانی 1401/02/22 1401/02/26
مزایده واگذاری محل داروخانه کلینیک 1401/02/19 1401/02/22
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه 1401/02/19 1401/02/20
مزایده واگذاری داروخانه های مراکز جامع سلامت مرکز بهداشت 1401/02/18 1401/02/18
مزایده واگذاری مشارکتی داروخانه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 1401/02/18 1401/02/31
مزایده اجاره محل داروخانه 1401/02/12 1401/02/14
مزایده واگذاری داروخانه سرپایی 1401/02/12 1401/02/21
مزایده مزایده اجاره محل داروخانه مرکز بهداشت 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل داروخانه مرکز بهداشت 1401/02/08 1401/02/14
مزایده اجاره محل داروخانه مرکز بهداشت 1401/02/08 1401/02/14
مزایده اجاره محل داروخانه 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده مزایده داروخانه بیمارستان 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات داروخانه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی خود 1401/02/07 رجوع به آگهی
مزایده 6مورد اجاره 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره داروخانه 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه های بیمارستان و داروخانه سرپائی 1401/02/05 1401/02/06
مزایده واگذاری محل داروخانه 1401/02/03 1401/02/04
صفحه 1 از 194