کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6844787 مزایده 10 عنوان مزایده شامل :اجاره تعدادی دکه بوفه وسایل بازی کودکان ون سیار - گلخانه- پارکینگ در سطح شهر استان کردستان 1402/05/07 1402/05/12
6641621 مزایده عنوان مزایده شامل :اجاره تعدادی دکه بوفه وسایل بازی کودکان ون سیار استان کردستان 1402/03/21 1402/03/28
6439259 مزایده 2 عنوان مزایده شامل : 1- اجاره عرصه جهت استقرار وسایل بازی کودکان در پارک 2- اجاره دکه شماره 2 استان کردستان 1402/01/24 1402/01/31
5756082 مزایده اجاره تعدادی دکه بوفه ون سیار استان مرکزی 1401/07/12 1401/07/18
1781082 مزایده واگذاری عوارض ورودی پارک جنگلی و باکس تبلیغاتی شماره 4 در سطح شهر و بوفه شماره 6 واقع در پارک و بوفه و نگهداری سرویس بهداشتی... استان کردستان 1397/11/23 1397/12/04
1308128 مزایده واگذاری اجاره عوارض ورودی پارک جنگلی و اجاره سازه های تبلیغات محیطی و اجاره بوفه و سرویس بهداشتی تاقه دار.... استان کردستان 1396/12/05 1396/12/12
1262103 مزایده واگذاری وسایل بازی کودکان ـ بوفه تاقه دار ـ یک وسیله بازی استان کردستان 1396/10/05 رجوع به آگهی
1254471 مزایده واگذاری بوفه استان کردستان 1396/09/25 رجوع به آگهی
1234551 مزایده واگذاری بوفه تاقه دار استان کردستان 1396/08/21 رجوع به آگهی
1217897 مزایده واگذاری اجاره بوفه و سرویس بهداشتی استان کردستان 1396/07/22 رجوع به آگهی
1207661 مزایده واگذاری دکه، بوفه و سرویس بهداشتی استان کردستان 1396/07/01 رجوع به آگهی
1195418 مزایده واگذاری بوفه استان کردستان 1396/06/08 رجوع به آگهی
1191592 مزایده واگذاری عرصه واقع در پارک جهت نصب وسایل بازی کودکان استان کردستان 1396/06/01 رجوع به آگهی
1180848 مزایده واگذاری دکه و بوفه و وسایل بازی پارک استان کردستان 1396/05/17 رجوع به آگهی
1180011 مزایده واگذاری دکه، بوفه و وسایل بازی واقع در پارک معلم استان کردستان 1396/05/16 رجوع به آگهی
1177969 مزایده واگذاری دکه شماره 2 واقع در پارک محمدی، دکه شماره یک واقع در پارک کودک، بوفه شماره 6 در پارک امیریه و وسایل بازی واقع در پارک معلم ( سه وسیله ) استان کردستان 1396/05/14 رجوع به آگهی
1139857 مزایده واگذاری دکه و بوفه پارک کودک استان کردستان 1396/03/29 رجوع به آگهی
1139317 مزایده واگذاری بوفه شماره 2 واقع در پارک کودک - بوفه شماره 6 واقع در پارک امیریه استان کردستان 1396/03/29 رجوع به آگهی
1137266 مزایده واگذاری شماره 2 واقع در پارک کودک - بوفه شماره 6 واقع در پارک امیریه استان کردستان 1396/03/27 رجوع به آگهی
1111936 مزایده واگذاری دکه استان کردستان 1396/03/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9