مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده اقلام اداری و خانگی و منقول مستعمل و خارج از رده به تعداد 158قلم 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده زمین کاربری تجاری 1400/12/01 1400/12/17
مزایده فروش تعداد هفت قطعه زمین تجاری 1400/11/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب درختان هرس شده اکالیپتوس 1400/11/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب درختان اکالپیتوس حاصل از هرس آنها 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوبهای حاصله از شاخه زنی و هرس اشجار 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو هایما تصادفی 1400/03/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو هایما تصادفی 1400/03/19 رجوع به آگهی
مزایده خودرو هایما 1400/03/17 1400/03/31
مزایده واگذاری زمین مسکونی 1400/02/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی زمین مسکونی 1400/02/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1400/02/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی زمین مسکونی و تجاری 1399/11/28 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی زمین مسکونی و تجاری تحت اختیار 1399/11/25 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی با عرصه 200 1399/11/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری 1399/11/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1399/11/25 رجوع به آگهی
مزایده پلاک ثبتی: 59 فرعی از 202 اصلی ـ نوع مال: زمین ـ نوع کاربری: مسکونی ـ مساحت عرصه: 170/46 1399/11/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1399/11/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10