کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8102112 مزایده فروش تعداد 15 واحد از واحدهای مسکونی نوساز استان تهران، استان مازندران 1403/03/26 رجوع به آگهی
8093091 مزایده فروش تعداد 15 واحد از واحدهای مسکونی نوساز استان تهران، استان مازندران 1403/03/23 رجوع به آگهی
8092806 مزایده فروش تعداد 15 واحد از واحدهای مسکونی نوساز استان تهران 1403/03/23 1403/04/02
8034594 مزایده فروش واحدهای مسکونی در مجتمع تجاری - مسکونی استان تهران، استان مازندران 1403/03/08 1403/03/12
8023367 مزایده فروش واحدهای مسکونی در مجتمع تجاری - مسکونی استان تهران، استان مازندران 1403/03/06 1403/03/12
7964409 مزایده فروش تعداد 6 واحد از واحدهای اداری نوساز واقع در مجتمع تجاری - اداری استان تهران 1403/02/24 1403/02/26
7963931 مزایده فروش تعداد 6 واحد از واحدهای اداری نوساز واقع در مجتمع تجاری - اداری استان تهران 1403/02/24 1403/02/26
7953093 مزایده فروش واحدهای اداری استان تهران 1403/02/22 1403/02/26
7864493 مزایده فروش تعداد 8 واحد از واحدهای اداری مجتمع تجاری استان تهران 1403/02/01 1403/02/04
7863590 مزایده فروش تعداد 8 واحد از واحد های اداری مجتمع تجاری استان تهران 1403/02/01 1403/02/04
7857348 مزایده فروش واحدهای اداری مجتمع تجاری اداری استان تهران 1403/01/29 1403/02/04
7856537 مزایده فروش واحدهای اداری مجتمع تجاری اداری استان تهران 1403/01/29 1403/02/04
7822756 مزایده فروش تعداد 8 واحد از واحدهای اداری نوساز استان تهران 1403/01/21 1403/01/26
7820675 مزایده اجاره بخش تجاری از مجتمع مسکونی - تجاری به مساحت حدود 1213 مترمربع استان تهران 1403/01/20 1403/01/25
7818121 مزایده فروش واحدهای مجتمع تجاری - مسکونی استان تهران 1403/01/20 1403/01/25
7815861 مزایده فروش تعداد 8 واحد از واحدهای اداری نوساز استان تهران 1403/01/19 1403/01/26
7813958 مزایده تعداد 8 واحد از واحدهای اداری نوساز استان تهران 1403/01/19 1403/01/26
7809575 مزایده اجاره 3 دانگ بخش تجاری از مجتمع مسکونی - تجاری استان تهران 1403/01/18 1403/01/25
7809401 مزایده فروش واحدهای مجتمع تجاری - مسکونی استان تهران 1403/01/18 1403/01/25
7761929 مزایده فروش تعداد 15 واحد از واحدهای مسکونی نوساز واقع در مجتمع تجاری - مسکونی استان مازندران 1402/12/19 1402/12/22
صفحه 1 از 4