مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین تجاری 1399/04/22 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین تجاری به مساحت 449/34 مترمربع 1399/04/16 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین تجاری واقع در حاشیه میدان 1399/04/15 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از مغازه های خود 1399/04/05 رجوع به آگهی
اجاره تعدادی از مغازه ها 1399/04/01 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین تجاری به مساحت 449/34 متر مربع 1399/03/31 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از مغازه های خود 1399/03/29 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین تجاری واقع در حاشیه میدان به مساحت ۴۴۹/۳۴ مترمربع 1399/03/29 1399/04/07
فروش یک قطعه زمین تجاری واقع در حاشیه میدان به مساحت ۴۴۹/۳۴ مترمربع 1399/03/22 1399/04/07
واگذاری تعدادی از مغازه های خود 1399/03/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7