مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش پنج قطعه زمین با کاربری تجاری 1399/05/06 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه زمین با کاربری تجاری 1399/04/29 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین با کاربری تجاری و پنج قطعه زمین با کاربری تجاری و یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/02/14 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین با کاربری تجاری و پنج قطعه زمین با کاربری تجاری و یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/02/03 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین با کاربری تجاری و پنج قطعه زمین با کاربری تجاری و یک قطعه زمین با کاربری مسکونی و... 1399/01/17 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین با کاربری تجاری و پنج قطعه زمین با کاربری تجاری و و یک قطعه زمین با کاربری مسکونی... 1398/12/28 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین با کاربری تجاری و دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/10/22 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین با کاربری تجاری و دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/10/14 رجوع به آگهی
فروش شش قطعه زمین با کاربری تجاری 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش شش قطعه زمین با کاربری تجاری 1398/08/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4