کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8185587 مزایده چوب آلات مکشوفه بازداشتی شهرستان پیرانشهر به میزان 11،500 کیلوگرم - قطعات و ضایعات درختان جنگلی (بید، زبان گنجشک و بلوط) استان آذربایجان غربی 1403/04/16 1403/04/23
8185436 مزایده تجدید مزایده چوب آلات شهرستان میاندوآب به میزان 5،500 کیلوگرم - بید الواری و ضایعات استان آذربایجان غربی 1403/04/16 1403/04/23
8148016 مزایده چوب آلات مکشوفه بازداشتی شهرستان میاندوآب به میزان 5،500کیلوگرم استان آذربایجان غربی 1403/04/06 1403/04/13
8104162 مزایده تجدید مزایده چوبهای مکشوفه بازداشتی استان آذربایجان غربی 1403/03/26 1403/03/29
8099331 مزایده تجدید مزایده فروش چوب آلات مکشوفه بازداشتی شهرستان - شیرین بیان استان آذربایجان غربی 1403/03/24 1403/03/29
8099329 مزایده تجدید مزایده فروش چوب آلات مکشوفه بازداشتی شهرستان - توسکا سایز صنعتی استان آذربایجان غربی 1403/03/24 1403/03/29
8099326 مزایده تجدید مزایده فروش چوب آلات مکشوفه بازداشتی شهرستان - راش سایز صنعتی استان آذربایجان غربی 1403/03/24 1403/03/29
8099325 مزایده تجدید مزایده فروش چوب آلات مکشوفه بازداشتی شهرستان - پالت مستعمل استان آذربایجان غربی 1403/03/24 1403/03/29
8099324 مزایده تجدید مزایده فروش چوب آلات مکشوفه بازداشتی شهرستان - پالت استان آذربایجان غربی 1403/03/24 1403/03/29
8099323 مزایده تجدید مزایده فروش چوب آلات مکشوفه بازداشتی شهرستان - صنوبر استان آذربایجان غربی 1403/03/24 1403/03/29
8099319 مزایده تجدید مزایده فروش چوب آلات مکشوفه بازداشتی شهرستان - گردو استان آذربایجان غربی 1403/03/24 1403/03/29
8099315 مزایده تجدید مزایده فروش چوب آلات مکشوفه بازداشتی - الوار تخته استان آذربایجان غربی 1403/03/24 1403/03/29
8099296 مزایده تجدید مزایده فروش چوب آلات مکشوفه بازداشتی شهرستان استان آذربایجان غربی 1403/03/24 1403/03/29
8099287 مزایده تجدید مزایده چوبهای مکشوفه بازداشتی استان آذربایجان غربی 1403/03/24 1403/03/29
8095168 مزایده چوب آلات مکشوفه بازداشتی شهرستان میاندوآب به میزان 11000 کیلوگرم - چوب آلات از نوع بلوط استان آذربایجان غربی 1403/03/23 رجوع به آگهی
8095164 مزایده چوب آلات مکشوفه بازداشتی شهرستان استان آذربایجان غربی 1403/03/23 رجوع به آگهی
8050461 مزایده چوب آلات مکشوفه بازداشتی شهرستان میاندوآب به میزان 11،000 کیلوگرم - بلوط استان آذربایجان غربی 1403/03/12 رجوع به آگهی
8009818 مزایده چوبهای مکشوفه بازداشتی استان آذربایجان غربی 1403/03/01 1403/03/05
8005115 مزایده چوبهای مکشوفه بازداشتی استان آذربایجان غربی 1403/02/31 1403/03/05
7989323 مزایده فروش چوب آلات مکشوفه بازداشتی شهرستان مهاباد - پالت مستعمل استان آذربایجان غربی 1403/02/30 1403/03/05
صفحه 1 از 10