مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سالن 1396/11/07 1396/11/26
واگذاری عواید حاصل از کشتارگاه و پارکبانی به مدت یک سال 1396/10/04 1396/10/14
واگذاری عواید حاصل از کشتارگاه و پارکبانی به مدت یک سال 1396/09/26 1396/10/14
واگذاری عواید حاصل از شنبه بازار 1396/08/02 1396/08/24
نگهداری و اجاره پارک و... 1396/04/15 1396/05/04
نگهداری و اجاره پارک 1396/02/31 1396/03/20
اجاره کمپ قلعه -اجاره عوارض قلعه -اجاره رستوارن شهرداری 1396/02/17 1396/02/26
اجاره کمپ قلعه دره سی- اجاره رستوارن شهرداری 1396/02/10 1396/02/26
اجاره کمپ قلعه -اجاره عوارض -اجاره رستوارن شهرداری 1396/01/15 1396/02/03
واگذاری عواید حاصل از سواریهای بین شهری - رستوران سالانه 1395/10/22 1395/11/02
صفحه 4 از 10