کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8099752 مزایده فروش 15 قطعه از اراضی متعلق به خود با کاربری تجاری استان خراسان جنوبی 1403/03/24 1403/03/30
8062027 مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین تجاری واقع در مجتمع تجاری ثامن استان خراسان جنوبی 1403/03/16 1403/03/30
8062026 مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین تجاری واقع در مجتمع تجاری ثامن استان خراسان جنوبی 1403/03/16 1403/03/30
8062025 مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین تجاری واقع در مجتمع تجاری ثامن استان خراسان جنوبی 1403/03/16 1403/03/30
8062024 مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین تجاری واقع در مجتمع تجاری ثامن استان خراسان جنوبی 1403/03/16 1403/03/30
8062023 مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین تجاری واقع در مجتمع تجاری ثامن استان خراسان جنوبی 1403/03/16 1403/03/30
8062019 مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین تجاری واقع در مجتمع تجاری ثامن استان خراسان جنوبی 1403/03/16 1403/03/30
8062018 مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین تجاری واقع در مجتمع تجاری ثامن استان خراسان جنوبی 1403/03/16 1403/03/30
8062016 مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین تجاری واقع در مجتمع تجاری ثامن استان خراسان جنوبی 1403/03/16 1403/03/30
8062014 مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین تجاری واقع در مجتمع تجاری ثامن استان خراسان جنوبی 1403/03/16 1403/03/30
8062012 مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین تجاری واقع در مجتمع تجاری ثامن استان خراسان جنوبی 1403/03/16 1403/03/30
8062008 مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین تجاری واقع در مجتمع تجاری ثامن استان خراسان جنوبی 1403/03/16 1403/03/30
8062006 مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین تجاری واقع در مجتمع تجاری ثامن استان خراسان جنوبی 1403/03/16 1403/03/30
8062004 مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین تجاری واقع در مجتمع تجاری ثامن استان خراسان جنوبی 1403/03/16 1403/03/30
8062001 مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین تجاری واقع در مجتمع تجاری ثامن استان خراسان جنوبی 1403/03/16 1403/03/30
8061999 مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین تجاری-مسکونی واقع در مجتمع تجاری ثامن استان خراسان جنوبی 1403/03/16 1403/03/30
8058480 مزایده فروش 15 قطعه از اراضی متعلق به خود با کاربری تجاری استان خراسان جنوبی 1403/03/13 1403/03/30
7866943 مزایده فروش 16 قطعه از اراضی متعلق به خود با کاربری تجاری استان خراسان جنوبی 1403/02/01 1403/02/05
7823817 مزایده فروش 16 قطعه از اراضی متعلق به خود با کاربری تجاری استان خراسان جنوبی 1403/01/21 1403/02/05
7813765 مزایده تعدادی زمین با کاربری تجاری استان خراسان جنوبی 1403/01/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5