کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8156515 مزایده اجاره مکان استان فارس 1403/04/09 1403/04/11
8156514 مزایده اجاره مکان استان فارس 1403/04/09 1403/04/11
8155234 مزایده اجاره مکان استان فارس 1403/04/09 1403/04/11
8155233 مزایده اجاره مکان استان فارس 1403/04/09 1403/04/11
8155232 مزایده اجاره مکان استان فارس 1403/04/09 1403/04/11
8155230 مزایده اجاره مکان استان فارس 1403/04/09 1403/04/11
8155229 مزایده اجاره مکان استان فارس 1403/04/09 1403/04/11
8155220 مزایده اجاره مکان استان فارس 1403/04/09 1403/04/11
8155219 مزایده اجاره مکان استان فارس 1403/04/09 1403/04/11
8155218 مزایده اجاره مکان استان فارس 1403/04/09 1403/04/11
8155217 مزایده اجاره مکان استان فارس 1403/04/09 1403/04/11
8155215 مزایده اجاره مکان استان فارس 1403/04/09 1403/04/11
8070259 مزایده اجاره مکان استان فارس 1403/03/19 1403/03/20
8070256 مزایده اجاره ساختمان واقع در ششده استان فارس 1403/03/19 1403/03/20
8070255 مزایده اجاره مکان ساختمان واقع در خرمبید استان فارس 1403/03/19 1403/03/20
8070254 مزایده اجاره مکان استان فارس 1403/03/19 1403/03/20
8070253 مزایده اجاره مکان استان فارس 1403/03/19 1403/03/20
8070250 مزایده اجاره مکان استان فارس 1403/03/19 1403/03/20
8070249 مزایده اجاره مکان استان فارس 1403/03/19 1403/03/20
8070248 مزایده اجاره مکان باجه شماره 1 ناحیه 714 استان فارس 1403/03/19 1403/03/20
صفحه 1 از 9