کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7809831 مزایده فروش عرصه و اعیان های احداثی استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/18 رجوع به آگهی
7755489 مزایده فروش یک باب سوله با عرصه و اعیان استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/16 رجوع به آگهی
7522073 مزایده فروش یک دستگاه کالر 10 اینچ کارکرده دستگاه حفاری روتاری ویرث استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/19 رجوع به آگهی
7522072 مزایده فروش دو دستگاه استاپ لیزر 12 اینچ نو دستگاه حفاری روتاری ویرث استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/19 رجوع به آگهی
7522071 مزایده فروش دو دستگاه سرچکش 17 اینچ نو دستگاه حفاری روتاری ویرث استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/19 رجوع به آگهی
7522069 مزایده تجدید مزایده عمومی فروش یک دستگاه سرچکش 17 کارکرده دستگاه حفاری روتاری ویرث استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/19 رجوع به آگهی
7522068 مزایده فروش دو دستگاه استاپ لیزر 15 اینچ نو دستگاه حفاری روتاری ویرث استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/19 رجوع به آگهی
7522067 مزایده یک دستگاه سرچکش 15 کارکرده دستگاه حفاری روتاری ویرث استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/19 رجوع به آگهی
7521781 مزایده فروش یک دستگاه سرچکش 12 کارکرده دستگاه حفاری روتاری ویرث استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/18 رجوع به آگهی
7521770 مزایده فروش یک دستگاه چکش کارکرده سالم دستگاه حفاری روتاری ویرث استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/18 رجوع به آگهی
7521715 مزایده فروش دو دستگاه سرچکش 150اینچ نو دستگاه حفاری روتاری ویرث استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/18 رجوع به آگهی
7521712 مزایده فروش دو دستگاه سرچکش 12 نو دستگاه حفاری استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/18 رجوع به آگهی
7387524 مزایده یک دستگاه سر چکش 17 کارکرده دستگاه حفاری روتاری ویرث استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/09 رجوع به آگهی
7387522 مزایده دو دستگاه سر چکش 12 اینچ نو دستگاه حفاری روتاری ویرث استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/09 رجوع به آگهی
7387515 مزایده دو دستگاه استاپ لیزر 15 اینچ نو دستگاه حفاری روتاری ویرث استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/09 رجوع به آگهی
7387513 مزایده یکدستگاه کالر 10 اینچ کارکرده دستگاه حفاری روتاری ویرث استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/09 رجوع به آگهی
7387512 مزایده یکدستگاه چکش کارکرده سالم دستگاه حفاری روتاری ویرث استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/09 رجوع به آگهی
7387510 مزایده یکدستگاه سر چکش 12 کارکرده استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/09 رجوع به آگهی
7387509 مزایده یکدستگاه سر چکش 12 کارکرده دستگاه حفاری روتاری ویرث استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/09 رجوع به آگهی
7387505 مزایده دو دستگاه سر چکش 17 اینچ نو دستگاه حفاری روتاری ویرث استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5