کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6034758 مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / سطح کل زمین : 437.5 - زمین / نوع کاربری : صنعتی / سطح کل زمین : 455.6 و... استان اصفهان 1401/09/20 رجوع به آگهی
6034750 مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / سطح کل زمین : 455.6 استان اصفهان 1401/09/20 رجوع به آگهی
6007413 مزایده زمین / نوع کاربری : تفریحی / مساحت عرصه : 30823 استان اصفهان 1401/09/12 رجوع به آگهی
5304099 مزایده فروش زمین با کاربری کارگاهی استان اصفهان 1401/03/16 رجوع به آگهی
5298516 مزایده فروش زمین با کاربری کارگاهی استان اصفهان 1401/03/13 رجوع به آگهی
5298491 مزایده فروش زمین با کاربری کارگاهی استان اصفهان 1401/03/13 رجوع به آگهی
5223712 مزایده فروش تعدادی پلاک زمین با کاربری کارگاهی استان اصفهان 1401/02/28 رجوع به آگهی
5199170 مزایده فروش تعدادی پلاک زمین با کاربری کارگاهی استان اصفهان 1401/02/21 رجوع به آگهی
5116515 مزایده فروش ضایعات و آهن آلات اسقاطی استان اصفهان 1401/02/05 رجوع به آگهی
5095978 مزایده فروش ضایعات و آهن آلات اسقاطی استان اصفهان 1401/01/28 رجوع به آگهی
5015781 مزایده فروش ضایعات و آهن الات اسقاطی استان اصفهان 1400/12/25 رجوع به آگهی
5003090 مزایده فروش زمین کارگاهی استان اصفهان 1400/12/21 رجوع به آگهی
4983353 مزایده فروش تعدادی پلاک زمین کارگاهی استان اصفهان 1400/12/14 رجوع به آگهی
4750437 مزایده فروش تعدادی پلاک زمین کارگاهی استان اصفهان 1400/11/04 رجوع به آگهی
4750315 مزایده فروش 10 قطعه پلاک زمین با کاربری صنایع دستی و خدماتی مرکز محله ای استان اصفهان 1400/11/04 رجوع به آگهی
4750118 مزایده فروش 5 قطعه پلاک زمین با کاربری صنایع غذایی استان اصفهان 1400/11/03 رجوع به آگهی
4750117 مزایده فروش زمین واقع در منطقه صنعتی با کاربری کارگاهی استان اصفهان 1400/11/03 رجوع به آگهی
4749964 مزایده فروش تعدادی پلاک زمین کارگاهی استان اصفهان 1400/11/03 رجوع به آگهی
4728754 مزایده فروش تعدادی پلاک زمین کارگاهی استان اصفهان 1400/10/26 رجوع به آگهی
4438139 مزایده فروش تعداد 34 قطعه پلاک زمین با کاربری های صنایع دستی - صنایع غذایی - کارگاهی استان اصفهان 1400/08/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11