کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8261350 مزایده فروش محصولات کشاورزی شامل گندم برداشت شده و آماده تحویل به سیلو به مقدار تقریبی 80 تن بصورت یکجا و نقدی استان خراسان رضوی 1403/05/02 1403/05/06
8159993 مزایده واگذاری اجاره تعداد 14 مورد از املاک اداره آموزش و پرورش نیشابور منزل مسکونی استان خراسان رضوی 1403/04/10 1403/04/17
8159989 مزایده واگذاری اجاره تعداد 14 مورد از املاک اداره آموزش و پرورش نیشابور استان خراسان رضوی 1403/04/10 1403/04/17
8159975 مزایده واگذاری اجاره تعداد 14 مورد از املاک اداره آموزش و پرورش نیشابور استان خراسان رضوی 1403/04/10 1403/04/17
8159973 مزایده واگذاری اجاره تعداد 14 مورد از املاک اداره آموزش و پرورش اجاره : منزل مسکونی سیمرغ یک استان خراسان رضوی 1403/04/10 1403/04/17
8159971 مزایده واگذاری اجاره تعداد 14 مورد از املاک اداره آموزش و پرورش اجاره : یک قطعه زمین باغی استان خراسان رضوی 1403/04/10 1403/04/17
8159970 مزایده واگذاری اجاره تعداد 14 مورد از املاک اداره آموزش و پرورش نیشابور استان خراسان رضوی 1403/04/10 1403/04/17
8159969 مزایده واگذاری اجاره تعداد 14 مورد از املاک اداره آموزش و پرورش اجاره : یک باب مدرسه قدیمی استان خراسان رضوی 1403/04/10 1403/04/17
8159966 مزایده واگذاری اجاره تعداد 14 مورد از املاک اداره آموزش و پرورش نیشابور استان خراسان رضوی 1403/04/10 1403/04/17
8159965 مزایده واگذاری اجاره تعداد 14 مورد از املاک اداره آموزش و پرورش اجاره : مغازه گل فروشی استان خراسان رضوی 1403/04/10 1403/04/17
8159964 مزایده واگذاری اجاره تعداد 14 مورد از املاک اداره آموزش و پرورش نیشابور استان خراسان رضوی 1403/04/10 1403/04/17
8159963 مزایده واگذاری اجاره تعداد 14 مورد از املاک اداره آموزش و پرورش نیشابور استان خراسان رضوی 1403/04/10 1403/04/17
8159962 مزایده واگذاری اجاره تعداد 14 مورد از املاک اداره آموزش و پرورش نیشابور مدرسه غیرفعال روستایی استان خراسان رضوی 1403/04/10 1403/04/17
8159961 مزایده واگذاری اجاره تعداد 14 مورد از املاک اداره آموزش و پرورش نیشابور استان خراسان رضوی 1403/04/10 1403/04/17
8159960 مزایده واگذاری اجاره تعداد 14 مورد از املاک اداره آموزش و پرورش نیشابور استان خراسان رضوی 1403/04/10 1403/04/17
8115588 مزایده واگذاری اجاره تعداد 16 واحد آپارتمان مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/29 1403/04/04
8107778 مزایده واگذاری تعداد 16 واحد آپارتمان مسکونی متعلق به اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/04
8107771 مزایده واگذاری تعداد 16 واحد آپارتمان مسکونی متعلق به اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی-اجاره واحد 59 متری یک خوابه استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/04
8107767 مزایده واگذاری تعداد 16 واحد آپارتمان مسکونی متعلق به اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/04
8107765 مزایده اجاره واحد مسکونی 114 متری دو خوابه استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/04
صفحه 1 از 6