مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده تعداد یک قطعه از قطعات مسکونی 1401/02/27 1401/03/07
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده تعداد یک قطعه از قطعات مسکونی 1401/02/25 1401/03/07
مزایده تعداد یک قطعه از قطعات مسکونی 1401/02/19 1401/02/31
مزایده واگذاری تعداد یک قطعه از قطعات مسکونی 1401/02/19 1401/02/24
مزایده واگذاری تعداد یک قطعه از قطعات مسکونی 1401/02/18 1401/02/31
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد یک قطعه از قطعات مسکونی مساحت قطعه (مترمربع): 170 1401/02/10 1401/02/24
مزایده تعداد یک قطعه از قطعات مسکونی 1401/02/08 1401/02/11
مزایده واگذاری تعداد یک قطعه از قطعات مسکونی 1401/01/31 1401/02/11
مزایده واگذاری زمین / نوع کاربری : مسکونی 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد یک قطعه از قطعات مسکونی 1400/11/27 1400/11/28
مزایده واگذاری تعداد یک قطعه از قطعات مسکونی 1400/11/24 1400/11/21
مزایده تعداد یک قطعه از قطعات مسکونی مساحت قطعه ۱۷۰ مترمربع 1400/11/21 1400/11/24
مزایده واگذاری تعداد یک قطعه از قطعات مسکونی 1400/11/21 1400/11/24
مزایده - زمین - کاربری مسکونی - عرصه 170 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد یک قطعه از قطعات مسکونی 1400/11/17 1400/11/21
مزایده تعداد یک قطعه از قطعات مسکونی 1400/11/17 1400/11/21
صفحه 1 از 11