مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اجاره عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری (نوساز) به مساحت حدود ۲۴ مترمربع 1400/12/05 1400/12/22
مزایده عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری به مساحت 55/93 مترمربع به انضمام بالکن به مساحت 28/20 مترمربع 1400/12/05 1400/12/22
مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری (نوساز) 1400/12/05 1400/12/22
مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری (نوساز) به مساحت حدود 26/64 مترمربع به انضمام بالکن به مساحت 12/60 مترمربع دارای انشعاب برق مجزا و انشعاب آب مشترک با ارتفاع 4/60 متر مربع 1400/12/05 1400/12/22
مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری 1400/12/05 1400/12/22
مزایده عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری 1400/12/05 1400/12/22
مزایده عرصه و اعیان یک باب ساختمان مسکونی 1400/12/05 1400/12/22
مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک قطعه باغ محصور - غیرمثمر به مساحت عرصه حدود ۴۲۸۱ مترمربع دارای دو باب ساختمان مخروبه 1400/12/05 1400/12/22
مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری 1400/12/05 1400/12/22
مزایده اجاره عرصه و اعیان یکواحد آپارتمان مسکونی 1400/12/05 1400/12/22
مزایده واگذاری به صورت اجاره عرصه و اعیان یک باب سالن بمنظور استفاده به صورت آشپزخانه از رقبات امامزاده به مساحت حدود ۴۹ مترمربع 1400/12/05 1400/12/22
مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری به مساحت 30/44 مترمربع 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده عرصه و اعیان یکواحد آپارتمان مسکونی بمساحت ۵۶/۰۸ مترمربع 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره عرصه و اعیان یک باب سالن بمنظور استفاده به صورت آشپزخانه از رقبات امامزاده به مساحت حدود ۴۹ مترمربع 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده عرصه و اعیان یکباب مغازه تجاری به مساحت 60/69 مترمربع بانضمام بالکن به مساحت 30/60 مترمربع 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده عرصه و اعیان یک باب ساختمان مسکونی 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری از رقبات موقوفه به مساحت ۵۵/۹۳ مترمربع به انضمام بالکن به مساحت ۲۸/۲۰ مترمربع 1400/10/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12