کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8166448 مزایده آگهی مزایده نوبت اول غرفه پارک بانوان استان آذربایجان غربی 1403/04/11 1403/04/17
8157514 مزایده فروش تعداد 3 قطعه از زمین ها - قطعه مسکونی به متراژ 200 متر مربع استان تهران 1403/04/09 1403/04/16
8133100 مزایده آگهی فروش سه قطعه از قطعات شهرداری استان آذربایجان غربی 1403/04/02 1403/04/16
8131488 مزایده آگهی فروش سه قطعه از قطعات شهرداری-زمین مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/04/02 1403/04/16
8131416 مزایده آگهی فروش سه قطعه از قطعات شهرداری استان آذربایجان غربی 1403/04/02 1403/04/16
8129826 مزایده فروش تعداد 3 قطعه از زمین ها مسکونی استان تهران 1403/04/02 1403/04/16
7986090 مزایده تعداد 3 قطعه مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/02/29 1403/03/03
7968859 مزایده آگهی مزایده 13 باب مغازه واقع در پاسا» امام رضا و 4 باب مغازه در گذر 6 متری استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/05
7968835 مزایده آگهی مزایده 13 باب مغازه واقع در پاساژ امام رضا و 4 باب مغازه در گذر 6 متری استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/05
7968831 مزایده آگهی مزایده 13 باب مغازه واقع در پاسا» امام رضا و 4 باب مغازه در گذر 6 متری استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/05
7968830 مزایده آگهی مزایده 13 باب مغازه واقع در پاسا» امام رضا و 4 باب مغازه در گذر 6 متری استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/05
7968829 مزایده آگهی مزایده 13 باب مغازه واقع در پاسا» امام رضا و 4 باب مغازه در گذر 6 متری استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/05
7968828 مزایده آگهی مزایده 13 باب مغازه واقع در پاسا» امام رضا و 4 باب مغازه در گذر 6 متری استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/05
7968827 مزایده آگهی مزایده 13 باب مغازه واقع در پاسا» امام رضا و 4 باب مغازه در گذر 6 متری استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/05
7968826 مزایده آگهی مزایده 13 باب مغازه واقع در پاسا» امام رضا و 4 باب مغازه در گذر 6 متری استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/05
7968825 مزایده آگهی مزایده 13 باب مغازه واقع در پاساژ امام رضا و 4 باب مغازه در گذر 6 متری استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/05
7968823 مزایده آگهی مزایده 13 باب مغازه واقع در پاسا» امام رضا و 4 باب مغازه در گذر 6 متری استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/05
7968822 مزایده آگهی مزایده 13 باب مغازه واقع در پاسا» امام رضا و 4 باب مغازه در گذر 6 متری استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/05
7968821 مزایده آگهی مزایده 13 باب مغازه واقع در پاسا» امام رضا و 4 باب مغازه در گذر 6 متری استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/05
7968820 مزایده آگهی مزایده 13 باب مغازه واقع در پاسا» امام رضا و 4 باب مغازه در گذر 6 متری استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/05
صفحه 1 از 7