مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش سه دانگ از یک قطعه زمین با کاربری تجاری 1399/06/18 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ زمین با کاربری تجاری گودبرداری شده به مساحت 3443 مترمربع 1399/04/22 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ زمین با کاربری تجاری گودبرداری شده 1399/04/04 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 120.53 متر 1398/12/21 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یا بخشی از یک قطعه زمین با کاربری تجاری دارای پروانه ساختمانی 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 120.53 متر 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یا بخشی از یک قطعه زمین با کاربری تجاری دارای پروانه ساختمانی 1398/10/11 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یا بخشی از یک قطعه زمین با کاربری تجاری 1398/10/10 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری تجاری دارای پروانه ساختمانی در مرحله گودبرداری 1398/07/02 رجوع به آگهی
فروش زمین 1397/10/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2