مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
- فروش یک دستگاه اتوبوس اسقاطی از رده خارج - واگذاری انجام تبلیغات روی بدنه اتوبوس و.... 1395/05/17 1395/05/27
فروش یک دستگاه اتوبوس اسقاطی از رده خارج - واگذاری انجام تبلیغات روی بدنه پنجاه و شش اتوبوس و... 1395/05/10 1395/05/27
فروش یک دستگاه اتوبوس اسقاطی از رده خارج - واگذاری انجام تبلیغات روی بدنه پنجاه و شش اتوبوس و... 1395/04/09 1395/04/20
فروش یک دستگاه اتوبوس اسقاطی 1395/04/02 1395/04/20
فروش تعداد هشت دستگاه اتوبوس اسقاطی 1394/07/21 1394/07/14
فروش تعداد هشت دستگاه اتوبوس اسقاطی 1394/07/14 1394/07/14
فروش تعداد هشت دستگاه اتوبوس اسقاطی 1394/04/30 رجوع به آگهی
فروش تعداد هشت دستگاه اتوبوس اسقاطی 1394/04/23 رجوع به آگهی
فروش تعداد هشت دستگاه اتوبوس اسقاطی 1394/04/01 رجوع به آگهی
فروش تعداد هشت دستگاه اتوبوس اسقاطی 1394/03/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2