کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8015831 مزایده واگذاری قرارداد تکثیر و تولید مشارکتی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی استان خوزستان 1403/03/03 1403/03/02
8005750 مزایده واگذاری تکثیر و تولید مشارکتی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی شهید ملکی اهواز استان خوزستان 1403/02/31 1403/03/02
7887296 مزایده واگذاری اجاره مدیریت و بهره برداری از بندر صیادی استان خوزستان 1403/02/05 رجوع به آگهی
7886017 مزایده مدیریت و بهره برداری بندر صیادی استان خوزستان 1403/02/05 1403/02/05
7882759 مزایده مدیریت و بهره برداری بندر صیادی استان خوزستان 1403/02/04 1403/02/05
7881389 مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری: اسکله صیادی استان خوزستان 1403/02/04 1403/02/04
7877792 مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری از بندر صیادی استان خوزستان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7876043 مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری:اسکله صیادی استان خوزستان 1403/02/03 1403/02/04
7874884 مزایده واگذاری به صورت اجاره مدیریت بهره برداری اسکله صیادی استان خوزستان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7871777 مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری از بنادر صیادی خور استان خوزستان 1403/02/02 رجوع به آگهی
7871746 مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری از بندر صیادی استان خوزستان 1403/02/02 رجوع به آگهی
7870669 مزایده واگذاری امور (مدیریت و بهره برداری بنادر صید و صیادی) به بخش غیر دولتی و تعاونیها استان خوزستان 1403/02/02 1403/02/01
7862445 مزایده واگذاری امور به بخش غیر دولتی و تعاونیها استان خوزستان 1403/01/30 1403/02/01
7858511 مزایده واگذاری اجاره مدیریت بهره برداری اسکله های صیادی استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
6541385 مزایده واگذاری امور قرارداد تکثیر و تولید مشارکتی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی استان خوزستان 1402/02/23 1402/02/23
6534308 مزایده طرح تولید مشارکتی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی استان خوزستان 1402/02/20 رجوع به آگهی
6534182 مزایده واگذاری امور قرارداد تکثیر و تولید مشارکتی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمایی استان خوزستان 1402/02/20 1402/02/23
4885535 مزایده فروش یک پلاک زمین با کاربری مسکونی به مساحت 2902.55 مترمربع استان خوزستان 1400/11/27 1400/11/27
4881851 مزایده فروش یک پلاک زمین با کاربری مسکونی به مساحت 2902.55 مترمربع استان خوزستان 1400/11/25 1400/11/27
4880389 مزایده زمین کاربری مسکونی استان خوزستان 1400/11/25 1400/12/07
صفحه 1 از 5