مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری املاک 1400/11/28 1400/11/27
مزایده فروش زمن و سوله صنعتی مساحت عرصه 14077/93 مترمربع 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده تعمیرگاه با کاربری خدماتی 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین خارج از محدوده شهری 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان اداری - مساحت عرصه ۴۱۶۶/۵ - مساحت اعیان ۴۲۵ 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین و سوله با کاربری تجاری - مسکونی به مساحت عرصه 377 (مسکونی) 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک 1400/11/10 1400/11/10
مزایده واگذاری فروش ملک 1400/11/07 1400/11/10
مزایده فروش ساختمان اداری 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین و سوله کاربری صنعتی 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین کاربری خارج از محدوده شهری 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین و سوله کاربری تجاری مسکونی 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری مسکونی 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان با کاربری خارج از محدوده شهری 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک 1400/10/21 1400/11/03
مزایده فروش ملک 1400/10/21 1400/11/03
مزایده فروش زمین کاربری خارج از محدوده شهری 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده - ساختمان اداری - مساحت عرصه ۴۱۶۶/۵ -مساحت عرصه ۴۲۵ 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده زمین و سوله با کاربری صنعتی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک 1400/10/19 1400/10/22
صفحه 1 از 14