کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8184388 مزایده واگذاری چند قطعه از زمین های تجاری و انباری استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/27
8182949 مزایده تجدید مزایده فروش زمین به تعداد 6واحدتجاری هرکدام 40مترمربع وزمین کاربری انباری 131.8مترمربع استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/27
8182416 مزایده زمین تجاری استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/27
8182413 مزایده تجدید مزایده فروش زمین به تعداد 6واحدتجاری هرکدام 40مترمربع وزمین کاربری انباری 131.8مترمربع استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/27
8182410 مزایده تجدید مزایده فروش زمین به تعداد 6واحدتجاری هرکدام 40مترمربع وزمین کاربری انباری 131.8مترمربع استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/27
8182409 مزایده تجدید مزایده فروش زمین به تعداد 6واحدتجاری هرکدام 40مترمربع وزمین کاربری انباری 131.8مترمربع استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/27
8182406 مزایده تجدید مزایده فروش زمین به تعداد 6واحدتجاری هرکدام 40مترمربع وزمین کاربری انباری 131.8مترمربع استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/27
8182405 مزایده تجدید مزایده فروش زمین به تعداد 6واحدتجاری هرکدام 40مترمربع وزمین کاربری انباری 131.8مترمربع استان خراسان رضوی 1403/04/14 1403/04/27
8173470 مزایده واگذاری واحدهای تجاری استان خراسان رضوی 1403/04/12 1403/04/23
8171159 مزایده تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری رشتخوار استان خراسان رضوی 1403/04/12 1403/04/23
8171154 مزایده تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری رشتخوار استان خراسان رضوی 1403/04/12 1403/04/23
8171148 مزایده تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری رشتخوار استان خراسان رضوی 1403/04/12 1403/04/23
8171147 مزایده تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری رشتخوار استان خراسان رضوی 1403/04/12 1403/04/23
8171146 مزایده تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری رشتخوار استان خراسان رضوی 1403/04/12 1403/04/23
8171145 مزایده تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری رشتخوار استان خراسان رضوی 1403/04/12 1403/04/23
8171144 مزایده تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری رشتخوار استان خراسان رضوی 1403/04/12 1403/04/23
8171141 مزایده تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری رشتخوار استان خراسان رضوی 1403/04/12 1403/04/23
8171139 مزایده تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری رشتخوار استان خراسان رضوی 1403/04/12 1403/04/23
8171133 مزایده تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری رشتخوار استان خراسان رضوی 1403/04/12 1403/04/23
8168969 مزایده تجدید مزایده اجاره واحد های تجاری شهرداری اجاره : واحد تجاری شماره 14 استان خراسان رضوی 1403/04/11 1403/04/23
صفحه 1 از 7