کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6633359 مزایده بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/03/18 1402/03/22
6632183 مزایده اجاره استخر استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6630160 مزایده واگذاری اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 1402/03/22
6630111 مزایده اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6630110 مزایده اجاره سالن استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629872 مزایده اجاره سالن استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629867 مزایده اجاره سالن استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629866 مزایده اجاره چمن مصنوعی استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629865 مزایده اجاره سالن استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629863 مزایده اجاره چمن مصنوعی استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629861 مزایده اجاره سالن استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629858 مزایده اجاره سالن استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629856 مزایده اجاره سالن استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629853 مزایده اجاره سالن رزمی استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629852 مزایده اجاره سالن استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629851 مزایده اجاره بوفه استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629848 مزایده اجاره بوفه استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629845 مزایده اجاره سالن استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629844 مزایده اجاره سالن استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629825 مزایده اجاره سالن بدنسازی استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23