مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده نرماشیر چمن مصنوعی فوتبال - نرماشیر سالن رزمی و .... 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن ورزشی 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن ورزشی شامل زمین چمن مصنوعی فوتبال - سالن والیبال - سالن چند منظوره - سالن سقف کوتاه - چمن مصنوعی مینی فوتبال 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن ورزشی 1400/10/02 1400/10/15
مزایده اماکن ورزشی 1400/08/06 رجوع به آگهی
مزایده اماکن ورزشی 1399/09/23 رجوع به آگهی
مزایده اماکن ورزشی قابل واگذاری 1399/09/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن ورزشی 1399/09/17 رجوع به آگهی
مزایده اماکن ورزشی قابل واگذاری 1399/05/26 رجوع به آگهی
مزایده اماکن ورزشی 1399/05/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره اماکن ورزشی 1399/05/20 1399/06/04
مزایده واگذاری چمن مصنوعی مینی فوتبال - سالن کشتی 1398/09/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری: ـ چمن طبیعی فوتبال ـ زورخانه ـ سالن چند منظوره 1398/09/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن چندمنظوره - سالنک چندمنظوره - سالن کشتی تختی - 1398/09/28 رجوع به آگهی
مزایده سالن چند منظوره - سالن تنیس روی میز - سالن جودو - چمن مصنوعی مینی فوتبال - چمن مصنوعی فوتبال - سالن چند منظوره 1398/09/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری: ـ سالن چند منظوره ـ سالن ووشوـ سالن بوکس - و.... 1398/09/28 رجوع به آگهی
مزایده سالن چند منظوره-چمن طبیعی و ... 1398/09/28 رجوع به آگهی
مزایده سالن کشتی - چمن مصنوعی مینی فوتبال - استخر 1398/09/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن - چمن مصنوعی 1398/09/28 رجوع به آگهی
مزایده - سالن ژیمناستیک و - چمن مصنوعی مبنی فوتبال و - سالن چند منظوره بانوان 1398/09/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7