مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره خانه ورزش 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خوابگاه ورزشکاران 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده چمن مصنوعی شهر 1400/07/22 رجوع به آگهی
مزایده سالن 1400/07/22 رجوع به آگهی
مزایده سالن 1400/07/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن - چمن مصنوعی 1400/07/19 رجوع به آگهی
مزایده زمین چمن مصنوعی 1400/04/31 1400/05/09
مزایده چمن مصنوعی 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده چمن مصنوعی 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده سالن 1400/04/28 1400/05/06
مزایده سالن چند منظوره 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده تنیس خاکی 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده سالن 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده سالن چند منظوره 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اماکن:چمن مصنوعی-سالن چند منظوره-سالن و زمین تنیس 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده سالن 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده سالن 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده زمین چمن طبیعی 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده چمن مصنوعی 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده زمین چمن مصنوعی 1400/04/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6