کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8228267 مزایده فروش تعداد 7 قطعه از قطعات شهرداری : زمین کاربری مال : مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/04/27 1403/05/04
8228233 مزایده فروش تعداد 7 قطعه از قطعات شهرداری : زمین کاربری مال : مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/04/27 1403/05/04
8228230 مزایده فروش تعداد 7 قطعه از قطعات : زمین کاربری مال : مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/04/27 1403/05/04
8228228 مزایده فروش تعداد 7 قطعه از قطعات شهرداری : زمین کاربری مال : تجاری استان آذربایجان غربی 1403/04/27 1403/05/04
8228223 مزایده فروش تعداد 7 قطعه از قطعات : زمین کاربری مال : تجاری استان آذربایجان غربی 1403/04/27 1403/05/04
8228222 مزایده فروش تعداد 7 قطعه از قطعات شهرداری: زمین کاربری مال : تجاری استان آذربایجان غربی 1403/04/27 1403/05/04
8226725 مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی - تجاری استان آذربایجان غربی 1403/04/27 1403/05/04
8131647 مزایده عواید حاصل از چهارشنبه ( بازار هفتگی)بازار شهرداری شاهین دژ استان آذربایجان غربی 1403/04/02 1403/04/07
8050301 مزایده فروش تنه شاخه برگها و ضایعات حاصل از هرس درختان سطح شهر استان اصفهان 1403/03/12 1403/03/13
8037483 مزایده فروش زمین کاربری مسکونی - تجاری استان آذربایجان غربی 1403/03/08 1403/03/12
8017103 مزایده فروش تنه شاخه برگها و ضایعات حاصل از هرس درختان سطح شهر استان اصفهان 1403/03/05 1403/03/13
8014277 مزایده تجدید مزایده فروش تنه و شاخه و برگ درختان قطع و هرس شده - دپوی تنه ، شاخه ،برگ و ضایعات حاصل از هرس درختان سطح شهر استان آذربایجان غربی 1403/03/03 1403/03/13
8011794 مزایده فروش زمین کاربری مسکونی - تجاری استان آذربایجان غربی 1403/03/01 1403/03/12
8009030 مزایده تعداد 3 قطعه از قطعات شهرداری شاهین دژ:زمین تجاری استان آذربایجان غربی 1403/03/01 1403/03/12
8009028 مزایده تعداد 3 قطعه از قطعات شهرداری شاهین دژ استان آذربایجان غربی 1403/03/01 1403/03/12
8009022 مزایده تعداد 3 قطعه از قطعات شهرداری شاهین دژ نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/03/01 1403/03/12
7829408 مزایده اجاره عواید یک ساله ذبح احشام کشتارگاه استان آذربایجان غربی 1403/01/25 رجوع به آگهی
7823970 مزایده فروش تنه ، شاخه و برگها و ضایعات حاصل از هرس درختان سطح شهر استان آذربایجان غربی 1403/01/21 1403/01/28
7823969 مزایده تعداد 6 قطعه از زمین های تفکیکی تحت مالکیت مورد با کاربری صنعتی و مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/01/21 1403/01/28
7804527 مزایده واگذاری تعداد 6 قطعه زمین 2 مورد با کاربری صنعتی مساحت 75.77 مترمربع - 277.2 مترمربع - 4 مورد با کاربری مسکونی مساحت 193 - 214.72 - 312.97 - 354.26 مترمربع استان آذربایجان غربی 1403/01/15 1403/01/28
صفحه 1 از 9