مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اتاق پزشک و تزریقات به صورت شبانه روزی 1400/11/16 1400/11/17
مزایده اتاق پزشک و تزریقات 1400/11/15 1400/11/17
مزایده اتاق پزشک و تزریقات 1400/11/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اتاق پزشک و تزریقات مراکز 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل دندانپزشکی 1400/07/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل دندانپزشکی 1400/07/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل دندانپزشکی 1400/07/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل دندانپزشکی 1400/07/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل دندانپزشکی 1400/07/08 رجوع به آگهی
مزایده استعلام اجاره محل دندانپزشکی 1400/01/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل دندانپزشکی 1400/01/14 رجوع به آگهی
مزایده استعلام اجاره محل دندانپزشکی 1400/01/14 رجوع به آگهی
مزایده دندانپزشکی 1400/01/11 رجوع به آگهی
مزایده دندانپزشکی 1400/01/11 رجوع به آگهی
مزایده دندانپزشکی 1400/01/11 رجوع به آگهی
مزایده اتاق پزشک و تزریقات مرکز جامع سلامت 1399/11/21 رجوع به آگهی
مزایده دندانپزشکی 1399/11/15 رجوع به آگهی
مزایده شرایط استعلام دندانپزشکی 1399/09/15 رجوع به آگهی
مزایده شرایط استعلام اجاره محل دندانپزشکی 1399/09/15 رجوع به آگهی
مزایده دندانپزشکی 14 1399/09/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7