کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7169343 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان بوشهر 1402/07/18 رجوع به آگهی
7169340 مزایده اجاره اماکن ورزشی شامل چمن مصنوعی بزرگ - سالن - چمن مصنوعی کوچک - خانه ورزش استان بوشهر 1402/07/18 رجوع به آگهی
7169323 مزایده اجاره اماکن ورزشی در 13 ردیف شامل : اجاره سالن - اجاره چمن مصنوعی سیاه مکان - اجاره خوابگاه ورزشکاران استان بوشهر 1402/07/18 رجوع به آگهی
7169310 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان بوشهر 1402/07/18 رجوع به آگهی
7169307 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان بوشهر 1402/07/18 رجوع به آگهی
7169304 مزایده اجاره اماکن ورزشی شامل سالن چند منظوره - سالن - چمن مصنوعی کوچک - سالن شطرنج استان بوشهر 1402/07/18 رجوع به آگهی
7169303 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان بوشهر 1402/07/18 رجوع به آگهی
7169299 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان بوشهر 1402/07/18 رجوع به آگهی
7169298 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان بوشهر 1402/07/18 رجوع به آگهی
7169295 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان بوشهر 1402/07/18 رجوع به آگهی
7162841 مزایده اجاره اماکن ورزشی در 10 ردیف شهرستان های مختلف استان بوشهر 1402/07/16 1402/07/20
7158259 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان استان بوشهر 1402/07/15 1402/07/20
6476601 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان بوشهر 1402/02/05 رجوع به آگهی
6470663 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان بوشهر 1402/02/04 رجوع به آگهی
6470653 مزایده اجاره اماکن ورزشی (22 ردیف) استان بوشهر 1402/02/04 رجوع به آگهی
6470652 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان بوشهر 1402/02/04 رجوع به آگهی
6470650 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان بوشهر 1402/02/04 رجوع به آگهی
6470646 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان بوشهر 1402/02/04 رجوع به آگهی
6470644 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان بوشهر 1402/02/04 رجوع به آگهی
6470642 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان بوشهر 1402/02/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7