مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده 4 باب مغازه 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری مساحت اعیان : 42/45 تجاری و4/34 انباری 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری / نوع کاربری : تجاری / مساحت اعیان : 28/23 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال : زمین / نوع کاربری : آموزشی / سطح کل زمین : 2528/42 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 4 باب مغازه با کاربری تجاری 1401/02/10 1401/02/18
مزایده آموزشی - مساحت 2528/42 مترمربع - کاربری آموزشی 1401/02/09 1400/12/11
مزایده واگذاری زمین 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده آموزشی - مساحت 2528/42 مترمربع - کاربری آموزشی 1401/02/08 1400/12/11
مزایده فروش زمین تجاری به مساحت 224.68 متر مربع 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال : زمین / نوع کاربری : آموزشی / سطح کل زمین : 2528/42 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری مساحت اعیان : 27/23 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری 42/45 مترمربع 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری مساحت اعیان 64/62 1400/12/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10