مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ده باب مغازه با کاربری تجاری 1399/07/09 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی 1399/06/29 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی 1399/06/26 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری درمانی مساحت 1001/98 مترمربع 1399/06/05 1399/06/22
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی 1399/05/14 1399/06/01
زمین 1399/05/14 1399/06/01
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی 1399/05/13 1399/06/01
در خصوص ده باب مغازه با کاربری تجاری 1399/05/06 رجوع به آگهی
واگذاری ده باب مغازه با کاربری تجاری 1399/05/05 رجوع به آگهی
واگذاری ده باب مغازه با کاربری تجاری 1399/05/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12